XI. KURUMSAL DEĞERLENDİRME
 
A. Kurumun Öz Değerlendirme Çalışmaları
B. Kurumun Stratejik Planlama Süreci
C. Kurumun Çevre Değerlendirme Çalışmaları
D. SWOT Analizi
 

11- A. Kurumun Özdeğerlendirme Çalışmaları

       Üniversite için ilk özdeğerlendirme çalışmalarına 2003 yılında başlanmıştır. 2004 yılında ise Avrupa Üniversiteler Birliği Özdeğerlendirme Programı (European University Association Self-Evaluation Programme) kapsamında Üniversitenin ilk SWOT analizi yapılmış ve Üniversite için başta uluslararasılaşma stratejisi olmak üzere kısmen bazı stratejiler ortaya konmuştur.
       Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunca hazırlanan YÖDEK Rehberi’ndeki performans göstergeleri dikkate alınarak Üniversite İç Değerlendirme Komisyonu tarafından Üniversitemiz 2006 yılı Kurumsal Değerlendirmesi yapılmıştır. 2007 yılı değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 2006 yılı için yapılan değerlendirme sonuçlarından bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
       Mezun olan öğrencilerin mezuniyet not ortalaması 2,65’tir.
       Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin puan ortalaması 72,20 iken, doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin puan ortalaması 76,51’dir.
       Kadrolu ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 23’tür.
       Uluslararası öğrenci değişim programları çerçevesinde 2006 yılında 1 öğrencinin yurt dışına gittiği, yurt dışından 1 öğrencinin geldiği belirlenmiştir.
       Yükseköğretim Kurulu verilerine göre öğretim üyesi başına düşen yayın oranı 0,80’dir. İndeksli dergilerdeki makale başına düşen ortalama atıf sayısı 3,30’dur.
       Kütüphanede takip edilen basılı ve veri tabanları ile ulaşılabilen tam metin elektronik periyodik dergi sayısı 13.000 civarındadır.
       2006 yılı 5’li değerlendirme sonuçlarına göre öğrenci memnuniyet düzeyi 2,76; idari personel memnuniyet düzeyi 2,95 ve akademik personel memnuniyet düzeyi 3,14’tür. 

  Başa Dön
11-B. Kurumun Stratejik Planlama Süreci

       Kasım 2005’te Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği uyarınca stratejik planlama süreci başlatılmış, Üniversite Akademik Değerlendirme Kalite Geliştirme Kurulu oluşturularak toplanmıştır. Bu toplantıda stratejik planlamanın bir alt komisyon tarafından yürütülmesi öngörülerek Stratejik Planlama Komisyonu üyeleri tespit edilmiştir. Stratejik Planlama Komisyonu düzenli toplanarak Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Stratejik Planlama Süreci Taslağı Ek-A’da öngörülen yol haritasına uygun şekilde Üniversite için ilk stratejik planlamayı gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede önce Üniversite senatosu üyeleri, idari yöneticiler ve öğrenci temsilcilerine yönelik stratejik planlama bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Daha sonra akademik ve idari personel ile öğrencilerden Üniversitenin misyonu, vizyonu, güçlü ve zayıf yönleri, Üniversitenin önündeki fırsatlar ve tehditler konusunda internet aracılığıyla veya elden iletilerek görüş bildirmeleri istenmiştir. Elde edilen görüşler Komite tarafından incelenerek bir eleme ve tasnife tâbi tutulmuştur. Komite bu görüşleri kendi değerlendirmeleri ile birleştirerek Üniversitenin misyonunu, vizyonunu saptamış ve SWOT analizini gerçekleştirmiştir. Ayrıca Üniversitenin temel değerlerini, politikalarını ve kurumsal varsayımlarını belirlemiştir. Çalışma sonuçları Kurula sunularak strateji belirlenirken göz önünde bulundurulacak metne son şekli verilmiştir. Bundan sonra Üniversitenin stratejileri ve bu stratejileri gerçekleştirmeye yönelik hedefler sistematik olarak saptanmıştır ve söz konusu hedefleri gerçekleştirme oranlarının ölçülebilmesi amacıyla performans göstergeleri tablosu oluşturulmuştur. Bu çalışmaların tümünü içeren taslak plana uygun şekilde eylem planları yapılarak plana son hali verilmiştir.

 

  Başa Dön

 

 

 

 

 

 


 

11-C. Kurumun Çevre Değerlendirme Çalışmaları

       Erciyes Üniversitesinin Paydaşları
       Erciyes Üniversitesi’nin çalışmalarında başarılı olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı seviyesinin yükselebilmesi için işbirliği yapılması gereken iç ve dış paydaşları vardır. Erciyes Üniversitesi, stratejilerini paydaşların durum ve konumlarını dikkate alarak belirlemiştir.
       İç Paydaşlar
              • Akademik personel
              • İdari personel
              • Öğrenciler
              • Eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve idari birimleri
       Dış Paydaşlar
              • Yükseköğretim Kurulu
              • Üniversitelerarası Kurul
              • Resmi kurumlar
              • Ulusal Öğrenci Konseyi
              • Sivil toplum kuruluşları
              • Özel sektör
              • Basın-yayın kuruluşları
              • Askerî kurumlar
              • Yerel yönetimler
              • Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşları
              • Mezun öğrenciler
              • Hayırseverler
              • Sağlık hizmeti alanlar ve yakınları
              • Öğrenci aileleri
 

  Başa Dön

 

 

 

 

 

 


 

11-D. SWOT Analizi

       Üstünlükler

              1. Üniversite bünyesinde Teknopark’ın kurulmuş ve faaliyete geçmiş olması
              2. Bilimsel yayın sıralamasında son yıllarda ilk 10 üniversite içerisinde yer alınmasını sağlayan bir akademik çalışma ortamının bulunması
              3. Akreditasyon çalışmalarının yürütülüyor olması
              4. Üniversitenin Erasmus programından yararlanma hakkını elde etmiş olması
              5. Avrupa Üniversiteler Birliği’ne üye olunması ve birliğin özdeğerlendirme sürecinden başarıyla geçilmiş olunması
              6. Öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri için yurtdışındaki üniversitelerle iş birliği yapılması
              7. Aktif çalışan bir öğrenci konseyinin varlığı ve ulusal düzeyde temsil ediliyor olması
              8. Üniversite televizyonunun olması
              9. Üniversitenin ülkemizde ilaçların biyoeşdeğerlilik çalışmalarının yapıldığı birkaç merkezden biri olan Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi’ni (DEKAM) bünyesinde bulundurması
              10. Uluslararası Ofis’in varlığı
              11. Üniversitede onkoloji, diyaliz ve kalp hastanesi gibi çok sayıda hastane ve sağlık kuruluşunun olması; ayrıca hastanenin bölge hastanesi durumunda bulunması
              12. Huzurlu bir üniversite ortamının bulunması
              13. Üniversiteye ait yerleşke içerisinde, Talas’ta, Erciyes Dağı’nda konaklama tesislerinin olması
              14. Üniversitede Sürekli Eğitim Merkezi’nin (ERSEM) bulunması ve aktif bir şekilde çalışıyor olması
              15. Üniversitenin Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinde geniş bir yelpazede lisansüstü eğitim veriliyor olması
              16. Öğretim elemanı yetiştirme başarısı
              17. Sosyal, bilimsel ve kültürel etkinliklerin çok sayıda oluşu
              18. Öğrenci bilgi işletim sistemi (OBİSİS) ve personel otomasyonu gibi üniversitenin ihtiyaç duyduğu yazılımları kendisi üreten bir bilgi işlem biriminin varlığı ve bunun kablosuz ağ gibi yeni teknolojilere açık olması
              19. Geniş ve etkin bir öğrenci kulüp yelpazesinin bulunması
              20. Yeni yatırımlar için geniş bir yerleşke alanına sahip olunması, genişleme olanağının bulunması
              21. Bazı fakülte ve yüksekokullarda İngilizce hazırlık sınıfının varlığı
              22. Yeterli bir kütüphane ve bilgiye ulaşım kolaylığının bulunması
              23. Üniversite öğretim elemanlarının tamamının bilgisayarlarının olması ve istedikleri an internete bağlanabilme olanakları
              24. Öğrenci yurtlarının yerleşkeye yakın olması
              25. Üniversite yerleşkelerinin çoğunlukla il merkezlerinde bulunması
              26. Üniversite Vakfının bulunması ve aktif çalışıyor olması
              27. Üniversite bünyesinde Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü’nün varlığı
              28. Hasta yakınları için Hisarcık’ta bir konaklama merkezinin bulunması

       Fırsatlar

              1. Kayseri ilinin bir sanayi ve ticaret merkezi olması nedeniyle staj, mesleki gezi ve iş bulma imkânının bulunması
              2. Organize Sanayi Bölgelerinin bulunması, buradaki bazı şirketlerin uluslararası deneyime sahip markalaşmış şirketler olması
              3. Bölgenin Kapadokya, Erciyes Dağı ve Sultan Sazlığı gibi çok sayıda doğal ve tarihî özelliğe sahip olması
              4. Yerleşke içerisinde KOSGEB Teknoloji Merkezi’nin bulunması, Teknoparkın kurulması ve faaliyete geçmesi
              5. Kayseri ilinin karayolu ve havayolu ulaşımı açısından diğer Anadolu kentlerine göre avantajlı bir noktada bulunması, ülkenin her bölgesine ulaşım rahatlığı
              6. Şehir merkezi ve yerleşke arasında ulaşım kolaylığının bulunması, belediyenin mahalle ve semtlerin birçoğundan Üniversiteye ulaşım kolaylığı sağlaması
              7. Sivil Havacılık eğitimi açısından dış destek merkezlerinin bulunması
              8. Kayseri ilinin uluslararası havaalanına sahip olması
              9. Erciyes Dağı’nın kış turizmi ve dağcılık sporu açısından varlığı
              10. Hayırseverlerin Üniversiteye katkı ve desteğinin devam ediyor olması
              11. Kayseri ilinin sakin, kolay yaşanabilir ve huzurlu bir şehir olması
              12. Bölge üniversiteleri ile protokol imzalanıp, işbirliğine gidilmesi
              13. Üniversite-Sanayi işbirliğinin başlaması
              14. Kayseri ilinde Üniversiteye olan ilginin giderek artıyor olması
              15. Kredi Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurtlarının yerleşkeye yakın olması
              16. DPT, TÜBİTAK, SAN-TEZ, TÜBA gibi kurumların ve AB çerçeve programlarının araştırma projelerine ve bilimsel faaliyetlere daha fazla destek sağlaması
              17. Avrupa Birliğine katılım ve Bologna Kriterlerinin uygulanması, Erasmus projesinin yurtdışındaki üniversiteler ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimini teşvik etmesi

       Zayıflıklar

              1. Yabancı dil eğitiminin yetersizliği
              2. Mezunlarla olan ilişkilerin azlığı
              3. Yabancı dil bilen idari eleman yetersizliği
              4. İdari mekanizmadaki performans değerlendirme sisteminin yetersizliği
              5. Üniversite birimlerinin paydaşlarıyla işbirliğinin yetersizliği
              6. Yerleşke içinde çok amaçlı kültür, sanat ve kongre merkezinin bulunmayışı
              7. Kaynakların uygun kullanımının izlenememesi
              8. Üniversitenin yeşil alanının yeterli olmayışı
              9. Erasmus gibi öğrenci değişim programlarına ilgili birimlerin yeterince önem vermemiş olması
              10. Tanıtım ve halkla ilişkilerin yetersiz olması
              11. Öğrenci işlerinin tamamen merkezi olmaması
              12. Öğrencilere rehberlik yapacak psikolojik danışmanların sayısal yetersizliği
              13. Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarındaki üniversitelerle işbirliğinin istenilen düzeyde olmaması
              14. Personelin yeterli hizmet içi eğitiminin yapılamaması
              15. Kurumsallaşmanın ve kurumsal kimliğin yeterince gelişmemesi
              16. Öğretim elemanı başına düşen ders yükünün fazla olması
              17. Üniversite içerisinde bilimsel çalışmalarda işbirliği eksikliği
              18. Ulusal ve uluslararası proje imkânlarının değerlendirilmemesi, proje tekliflerinin yetersizliği
              19. Hastanelerdeki tıbbi cihazların periyodik bakım, onarım ve kalibrasyonunu yapabilecek gelişmiş laboratuarların bulunmaması
              20. Diğer üniversitelerle yeterince ortak çalışmaların yürütülememesi
              21. Kalifiye insan kaynağı yetersizliği
              22. Öğrencilerin tercihlerinde Erciyes Üniversitesi’nin ilk sıralarda olmaması
              23. Araştırma projeleri için başvuru sayısının azlığı ve yapılan araştırmaların ise çoğunlukla hayata geçirilememesi
              24. Fakülte ve Yüksekokullarda yeterli sayıda bilgisayar teknisyeninin olmaması

       Tehditler

              1. Maaşların düşük oluşuna bağlı olarak öğretim elemanlarının ders yükü fazlalığından araştırmaya imkân bulamaması
              2. Personel sıkıntısı, personel atamalarında son değerlendirmenin Üniversite tarafından yapılmaması sonucunda nitelikleri yeterli olan ve çalışmasında süreklilik gösterecek eleman temin edilememesi
              3. Meslek Yüksek Okulları’na sınavsız öğrenci alınması
              4. Zaman zaman af yasalarının çıkarılması ve bunların eğitimin kalitesini olumsuz etkilemesi
              5. Mali özerkliğin ve yeterli bütçe imkânının olmaması
              6. Eğitim ve araştırma amacıyla satın alınan cihazların her türlü vergiden muaf olmaması
              7. Özel üniversite kurulması ile hayırseverlerin yardımlarının bu kesime kayması, öğretim elemanı kaybının yaşanabilecek olması
              8. Kayseri’nin tanıtım eksikliği
              9. İdari personel için yapılan görevde yükselmelerde, Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Yönetmeliği’ne göre atama yapılamaması ve söz konusu yönetmeliğin eşitsizlik yaratması
              10. Kayseri Sanayiinden Ar-Ge çalışmaları için desteğin olmaması
              11. Kayseri’nin sosyal, coğrafi ve kültürel yapısı bakımından öğrenciler için çekici olmaması
              12. Kredi Yurtlar Kurumuna ait olan öğrenci yurtlarının yetersizliği, öğrencilerin özel yurtlara yönelmesi
              13. Burs işlerinin merkezileştirilerek burs sayısının azaltılması, ayrıca burs konusunda hayırseverlerden yeterince yararlanılamaması
 

  Başa Dön