XVI. SONUÇ


       Stratejik planlama sürecinin amacı, Yükseköğretim kurumlarının SWOT analizi, vizyon, misyon, temel değerler, politika ve paydaşları çerçevesinde stratejilerini ve hedeflerini belirlemektir. Aynı zamanda yükseköğretim kurumlarının kalitesinin iyileştirilmesine yönelik performans ölçütlerinin de belirlenmesi ve izlenmesi için bir sistemin yürürlüğe girmesi de öngörülmektedir. Stratejik planlar, kurum ve kuruluşların uzun vadede gitmek istediği yeri, bu yere nasıl gidileceğini tarif eden planlardır. Temel olarak dört aşamadan oluşur: Neredeyiz sorusu birinci aşamadır ve nereye gidiyoruz sorusu ikinci aşamadır. Gideceğimiz yere nasıl gideriz üçüncü aşamadır ve gitmek istediğimiz yere gidiyor muyuz sorusu son aşamadır. Erciyes Üniversitesi Stratejik Planı bu aşamalar dikkate alınarak geliştirilmiştir.
       Erciyes Üniversitesinin 2009-2013 yılları arasını kapsayan stratejik planlama çalışmaları tamamlanmıştır. Bu plan geniş katılımlı bir grupla hazırlanmıştır. Üniversite Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu içerisinden seçilen Stratejik Planlama Komisyonunun çalışmaları, öncelikle iç paydaşlara verilen eğitimlerle başlamıştır. Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan neredeyiz sorusu tüm iç paydaşları kapsayacak şekilde organize edilmiş ve katılım sağlanmış biçimde SWOT analizi ile cevaplandırılmıştır. SWOT analizi sonucunda Erciyes Üniversitesinin üstünlük ve zayıflıkları ile Erciyes Üniversitesini tehdit eden ve fırsat olan dış çevre unsurları analiz edilmiş, üst kurulda değerlendirilmiş ve sıralanmıştır. Bu çalışmanın ardından vizyon, misyon, temel değerler ve politikalar belirlenmiş, bunları müteakiben stratejiler oluşturulmuştur. Yedi temel alanda belirlenen stratejilere ilişkin hedefler konulmuş ve bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemeye yönelik olarak da performans göstergeleri her bir hedef için ayrı ayrı tespit edilmiştir. Performans göstergelerinin somut ve ölçülebilir özellikli olmasına özellikle dikkat edilmiştir. Aksi takdirde, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını somut olarak değerlendirmek güçtür.
       Üniversitenin tüm personelini kapsayacak şekilde webmail aracılığı ile anket formları gönderilmiştir. Üniversite Senatosunun, Öğrenci Konseyinin, idari personelin görüşleri ve önerileri dikkate alınmıştır. Alt komisyonun temel olarak belirlediği süreç unsurları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu tarafından incelenmiş, düzeltilmiş ve değerlendirilmiştir. Tüm planlama çalışmaları boyunca, akademik ve idari personel ile öğrenci konseyinin duyarlılığı, çabası ve katkısı çalışmaların başarısını olumlu yönde etkilemiştir.
       Planda 8 temel alanda 28 alt strateji, bu stratejilere ilişkin 72 hedef ve bu hedeflere ilişkin de 115 adet performans göstergesi belirlenmiştir. Yapılan toplantı sayısı alt kurulda 21, üst kurulda 6’dır.
       Üniversitenin bu stratejik planı diğer birimler için örnek teşkil edecektir. Tüm birimler planda belirtilen vizyon, misyon, değer, politika, strateji ve hedeflerle çelişmeyecek şekilde kendi stratejik planlarını oluşturacaktır. Üniversitenin planlarını yine Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu içinden seçilecek bir değerlendirme komisyonu tarafından izlenecek ve değerlendirilecektir. Her birim de kendi değerlendirme komisyonunu ayrıca kuracak ve stratejik planların izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlayacaktır.
       Yıllık olarak yeniden gözden geçirilmesi öngörülen bu beş yıllık planda zamanla ortaya çıkabilecek eksiklikler ilerleyen dönemlerde giderilecektir.