XII. STRATEJİK DEĞERLENDİRME
 
A. Erciyes Üniversitesi 2009-2013 Dönemi Stratejileri
B. Birim Hedefleri
C. Performans Göstergeleri
D. Eylem Planı

 


12. A. Erciyes Üniversitesi 2006-2010 Dönemi Stratejileri


a. Eğitim-Öğretim Stratejileri

1. Eğiticilerin eğitimi
2. Eğitim programlarının geliştirilmesi
3. Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi
4. Lisansüstü eğitimin niteliğinin geliştirilmesi
5. Öğretim kalitesinin artırılması
6. Eğitimde uluslararası işbirliğinin sağlanması
7. Öğrenciye yönelik hizmetlerin artırılması

b. Bilimsel Araştırma Stratejileri

1. Üniversitenin bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun yükseltilmesi
2. Bilimsel yayın kalitesinin artırılması
3. Yurt içi ve yurt dışı ortak araştırmaların artırılması

c. Üniversite-Endüstri İşbirliği Stratejileri

1. Endüstri ile ulusal ve uluslararası ortak projeler yürütülmesi
2. Endüstriye yönelik eğitim hizmetleri verilmesi
3. Endüstriyel kuruluşlarda Üniversitenin temsilinin sağlanması
4. Üniversitenin Avrupa Birliği (AB) projelerine aktif katılımının sağlanması

d. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejileri

1. Üniversitenin imajının geliştirilmesi
2. Potansiyel üniversite öğrencilerine etkin tanıtım yapılması
3. Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi

e. Alt Yapı Geliştirme Stratejileri

1. Alt yapı eksikliklerinin giderilmesi
2. Donanım eksikliklerinin giderilmesi

f. İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri

1. Personelin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi
2. Çalışma hayatı kalitesinin artırılması

g. Finansman Stratejileri

1. Hayırseverlerin desteğinin devamının sağlanması
2. Üniversitenin fon bulma imkânlarının geliştirilmesi

h. Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejileri

1. Çevreye duyarlı yönetim anlayışının geliştirilmesi
2. Çalışanların ve öğrencilerin çevre konusunda eğitilmesi
3. Çevre ile ilgili kulüplerin aktif hale getirilmesi
4. Çevre tanzimi ve çevreye duyarlılığın artırılması
5. Paydaşlara karşı sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi

a. Eğitim-Öğretim Stratejileri

1. Eğiticilerin eğitimi

Eğiticilerin eğitimi, eğitim kalitesinin artırılması; eğitimde asgari standartların sağlanması açısından önemlidir. Üniversitede eğiticilerin eğitimi, Eğitim Fakültesi ve diğer bazı birimlerin müfredatı kapsamında sürdürülmektedir. Ayrıca, 2002 yılında “eğitici eğitimi” ekibi oluşturularak bazı birimler bünyesinde eğiticilerin eğitimi çalışmaları başlatılmıştır. 2005 yılı başlarında, Üniversitenin çeşitli birimlerinden seçilmiş olan eğiticiler eğitime alınmıştır. Üniversitenin tüm birimlerinde eğitici ekiplerin kurulması ve aynı eğitimlerin yürütülmesi için ön hazırlıklar devam etmektedir.

2. Eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesi

Eğitimde yeniliklere açık olma, eğitimin geliştirilmesi için çok önemlidir. Eğitim kalitesinin artırılması için eğitim programlarının sürekli olarak gözden geçirilmesi, eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması ve bilimsel gelişmelerin eğitim programlarına yansıtılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Üniversitedeki tüm eğitim birimlerinde eğitim ve öğretim programları gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

3. Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi

Üniversitede yabancı dil eğitimleri, bazı eğitim birimlerinde yabancı dilde hazırlık eğitimini takiben mesleki yabancı dil eğitimi şeklinde sürdürülmektedir. Ancak mesleki yabancı dil eğitimindeki eğiticilerin sayısal yetersizliği ve eğitim ortamının eksiklikleri nedenleriyle istenilen düzeyde eğitim verilememektedir. Eğitim ortamının geliştirilmesi ve mesleki yabancı dil eğitimi için ilave kaynakların kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

4. Lisansüstü eğitimin niteliğinin geliştirilmesi

Lisansüstü eğitimin niteliğinin iyileştirilmesi, üniversitemizin bilimsel ve teknolojik araştırmaların kalitesini yükseltecektir. Ayrıca, mezunların çeşitli kuruluşlarca aranılan ve tercih edilen kişiler olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle lisansüstü eğitim programları, kaliteyi ön planda tutacak şekilde gözden geçirilmektedir.

5. Öğretim kalitesinin artırılması

Üniversite birimlerinde öğretimin daha kaliteli hale getirilmesi, mezunların bilimsel temellere dayalı, güncel ve kullanışlı bilgilerle donatılmalarını sağlayacaktır.

6. Eğitimde uluslararası işbirliğinin sağlanması

Eğitim birimlerinin ulusal düzeyle sınırlı kalmaları, uluslararası platformda akademik kabulünü tartışılır hale getirecektir. Bu nedenle uluslararası eğitim birimleriyle işbirliği yapılması çok önemlidir. Bu kapsamda, özellikle gelişmiş ülkelerdeki saygın üniversitelerden gelen öğretim elemanlarının üniversitemizde eğitim çalışmalarına katılmaları; bu üniversitelerle karşılıklı öğrenci değişiminin yapılabilmesi ve yine öğretim elemanlarımızın yurtdışındaki saygın üniversitelerde eğitici olarak görev almaları sağlanmalıdır.

7. Öğrenciye yönelik hizmetlerin artırılması

Öğrencilere yönelik hizmetlerin çeşitliliğinin ve niteliğinin artması, öğrencilerin Üniversitemizi ilk sıralarda tercih etmelerini sağlayacaktır. Bu tür hizmetler arasında eğitim ve öğretime ilişkin bilimsel araçlar ile öğrencilerin desteklenmesi olduğu gibi; öğrencilere Üniversite tarafından sağlanacak çeşitli yardımlar, Üniversitemizin öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlayacaktır. Bu tür hizmetlerin geliştirilmesi, öğrencilerin memnuniyetini ve başarısını da artıracaktır.

b. Bilimsel Araştırma Stratejileri

1. Üniversitenin bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun yükseltilmesi
Üniversite, bilimsel yayın sıralamasında ülkemizdeki üniversiteler arasında ön sıralarda yer almaktadır. Üniversitenin bu sıralamada daha üst seviyeye çıkarılması için yapılacak olan bilimsel çalışmaların sayısı artırılmalıdır. Öğretim üyelerinin yurt dışındaki bilimsel etkinliklere çalışmaları ile katılımlarının da ekonomik yönden desteklenmesi sağlanmalıdır.
2. Bilimsel yayın kalitesinin artırılması
Bilimsel yayınlarda tek amaç yayın sayısının artırılması olmamalıdır. Yürütülecek bilimsel çalışmaların daha kaliteli olması, Üniversitenin gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde tanınması ve kabul edilmesini sağlayacaktır. Çalışmaların kalitesinin ve niteliğinin artması, ülkemizin kalkınmasında katkı sağlayacak, ayrıca katma değer de yaratacaktır.
3. Yurt içi ve yurt dışı ortak araştırmaların artırılması
Ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek ortak araştırmalar, ortaya çıkartacağı daha nitelikli çalışmalar yanı sıra Üniversitenin tanınmasına ve bilgi birikiminin dünya ile paylaşılmasına katkı sağlayacaktır.

c. Üniversite-Endüstri İşbirliği Stratejileri

1. Endüstri ile ulusal ve uluslararası ortak projeler yürütülmesi
Üniversitenin en önemli paydaşlarından birisi sanayi kuruluşlarıdır. Üniversitenin bulunduğu Kayseri ilindeki sanayi ve endüstrinin gelişmiş olması da işbirliğinin önemini artırmaktadır. Üniversitede yürütülecek bilimsel projelerin sanayi kuruluşları, yerel yönetimler ve diğer endüstriyel kuruluşlar aracılığıyla hayata geçirilmesi ve Üniversitenin bilgi birikiminin eğitim hizmeti olarak endüstriye aktarılması Üniversitenin saygınlığını da artıracaktır. Bu nedenle üniversite-endüstri işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
2. Endüstriye yönelik eğitim hizmetleri verilmesi
Üniversitenin sahip olduğu bilgi birikiminin endüstri kollarına aktarılması çok önemlidir. Bu bilgi birikiminin Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gibi birimler aracılığıyla endüstri kollarına aktarılması hedeflenmektedir.
3. Endüstriyel kuruluşlarda Üniversitenin temsilinin sağlanması
Resmi nitelik arz eden odalar, meslek kuruluşları gibi kuruluşlarda üniversite ile iş birliğinin sağlanması için Üniversitenin temsil edilmesi önemlidir. Bunun sağlanması hedeflenmektedir.
4. Üniversitenin Avrupa Birliği (AB) projelerine aktif katılımının sağlanması
Üniversitenin katkısının sağlanacağı düşünülen Avrupa Birliği projelerine ortak veya iştirakçi olarak katılması projelerin sağlıklı olarak yürütülmesi açısından önemlidir. Bu bakımdan Üniversitenin bu projelerde aktif olarak eğitimci, koordinatör ve danışman olarak katılımının sağlanması hedeflenmektedir.

d. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejileri

1. Üniversitenin imajının geliştirilmesi
Üniversitenin, gerek ilimiz, gerekse ülkemizdeki algılanış biçimi ve saygınlığı çok önemlidir. Bunun sağlanması, hem Üniversiteye desteği artıracak, hem de Üniversite çalışanlarını ve öğrencilerini olumlu yönde motive edecektir. Bu nedenle Üniversitenin birey ve topluma bilimsel ve sosyal katkılarını ön plana çıkartacak tanıtım çalışmalarına ihtiyaç vardır.
2. Potansiyel üniversite öğrencilerine etkin tanıtım
Ortaöğretim düzeyinde nitelikli eğitim almış başarılı öğrencilerin Üniversiteye çekilmesi, öğrencilerimizin başarı düzeyini olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle hazırlanacak çeşitli dokümanlarla birlikte belirli eğitim kurumlarında Üniversiteyi tanıtacak çalışmalar yürütülecektir.
3. Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi
Üniversitenin en önemli varlık sebeplerinden birisi paydaşlar ile verimli işbirliğinin yapılabilmesidir. Bu işbirliği, hem üniversitenin gelişmesine hem de üniversitede üretilen bilginin yaşama geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle paydaşlar ile ilişkilere önem verilecek ve geliştirilmesi için çaba gösterilecektir.

e. Altyapı Geliştirme Stratejileri

1. Altyapı eksikliklerinin giderilmesi
Eğitim birimlerinde alt yapı eksikliğinin giderilmesi sağlanacaktır. Kendine ait binası henüz tamamlanamamış olan birimlerin binaları tamamlanacaktır. Ayrıca, hizmetlerin niteliğini artırmak amacıyla devam etmekte olan inşaatlar da en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacaktır.
2. Donanım eksikliklerinin giderilmesi
Üniversitede eğitim ve hizmet birimlerinde hizmet ve eğitim kalitesinin artırılması için donanım eksikleri giderilecektir. Bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanılması sağlanacaktır.

f. İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri

1. Personelin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi
Özellikle idari personelin sayıca yetersizliği, üniversitede hizmetin yürütülmesindeki en önemli olumsuzluklardan birisidir. Ülke çapında yürütülen istihdam politikalarının sonucu olarak ortaya çıkan bu tür eksiklikler, hizmet alım ihaleleri ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Mevcut personelin niteliğinin artırılması için de hizmet içi eğitim programları yürütülmektedir.
2. Çalışma hayatı kalitesinin artırılması
Çalışma ortamının iyileştirilmesi, kaynak dağıtımında adalet, çalışanlar arası iletişim ve motivasyonun sağlanması, kuruma bağlılığın artırılması ve sonuç olarak performansın yükseltilmesi en önemli amaçlardan birisidir.

g. Finansman Stratejileri

1. Hayırseverlerin desteğinin devamının sağlanması
Üniversitede altyapı eksikliklerinin tamamlanmasında hayırseverlerin önemli desteği olmuştur. Devlet olanaklarıyla sağlanamayan pek çok yatırım bu yolla gerçekleştirilmiş ve Üniversitenin gelişimine önemli katkı sağlamıştır. Bu destek ve katkının devamı, Üniversitenin gelişimi için çok önemlidir.
2. Üniversitenin fon bulma imkânlarının geliştirilmesi
Devlet olanaklarıyla sağlanan kaynakların sınırlı olması nedeniyle alternatif fon kaynaklarının bulunması ve Üniversiteye çekilebilmesi önem kazanmaktadır.

h. Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejileri

1. Çevreye duyarlı yönetim anlayışının geliştirilmesi
Çevrenin korunması, yönetim desteği ile başarılı olacaktır. Üniversitenin geleceğinin planlanması çalışmalarında çevre konusunda yönetim kademeleri daha duyarlı davranacaklardır.
2. Çalışanların ve öğrencilerin çevre konusunda eğitilmesi
Çevreye duyarlılık konusunda, çalışanların ve öğrencilerin duyarlı kılınması, yürütülecek olan eğitimlerle sağlanabilir. Bu nedenle düzenli ve sürekli olarak, tüm çalışanlar ve öğrencileri kapsayan eğitim programları planlanacak ve yürütülecektir.
3. Çevre ile ilgili kulüplerin aktif hale getirilmesi
Çevre duyarlılığının kurumsal hale getirilmesi amacıyla, çevre konusunda çalışmalar yürütmek üzere kurulmuş bulunan kulüplerin etkinliği artırılacak, yeni kurumlaşmalar desteklenecektir. Bu kulüplere Üniversite çalışanları ve öğrencilerinin ilgisi ve katılımının sağlanması için çaba gösterilecektir.
4. Çevre tanzimi ve çevreye duyarlılığın artırılması
Üniversitenin yapılaşması, yerleşim planının oluşturulması ve uygulanması sırasında çevreye duyarlılık dikkate alınacaktır.
5. Paydaşlara karşı sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi
Üniversite tarafından topluma yönelik olarak verilen sağlık taraması, eğitim, danışmanlık gibi hizmetler artırılacaktır.
 
 

  Başa Dön
12. B. Birim Hedefleria. Eğitim ve Öğretim Hedefleri:
1.1. Her birimin 2010 yılına kadar kendi eğitici elemanlarını belirleyip, ekiplerini kurması ve tüm öğretim elemanlarının, eğiticilerin eğitimi programından geçirilmesi.
1.1.1. Eğitim ekibi oluşturulan birim sayısı
1.1.2. Eğitim alan kişi sayısı

2.1. 2010 yılına kadar ders içeriklerinin, en az bir kez ilgili birimlerce güncellenmesi.

2.1.1. Ders içeriklerini değerlendirme komisyonları kurulması ve değerlendirmenin bu komisyon tarafından yapılması

3.1. Yabancı dil eğitiminde etkinliği artıracak yöntemlerin kullanılması.
3.1.1. Eğitimde pratik saatlerin oranı
3.1.2. Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sayısı
3.1.3. Yabancı dildeki sosyal etkinliklerin sayısı
3.2. Hazırlık sınıfında başarı oranının artırılması
3.2.1. Akademik not ortalaması
3.2.2. Öğrencilerin hazırlık sınıfını geçme oranı
3.3. Öğrencilere yurtdışında yabancı dil eğitimi ve staj imkânı sağlanması
3.3.1. Yabancı dil eğitimi ve staj için yurt dışına giden öğrenci sayısı
3.3.2. Üniversite tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci sayısı

4.1. Lisansüstü dönemdeki bilimsel çalışma ve tezlerin yayına dönüştürülmesi
4.1.1. Bildiriye dönüştürülen bilimsel çalışma ve tez sayısı
4.1.2. Yayına dönüştürülen bilimsel çalışma ve tez sayısı
4.2. Lisansüstü dönemdeki bilimsel çalışma ve tezlerin proje desteğiyle yapılması
4.2.1. Proje destekli bilimsel çalışma ve tez sayısı
4.3. Tez kalitesinin ve uygulanabilirliğinin artırılması
4.3.1. Bilimsel atıf sayısı
4.3.2. Başvurulan veya alınan patent sayısı
4.3.3. Paydaşlarca desteklenen tez sayısı
4.4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulması
4.5. Spor Bilimleri Enstitüsü kurulması

5.1. Staj olanaklarının artırılması ve etkin hale getirilmesi
5.1.1. Öğrencilerin staj yaptıkları yerlerin sayısı
5.1.2. Staj yapılan yerlerden alınan geribildirimler
5.2. Ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi
5.2.1. Ölçme ve değerlendirme komisyonları kurulması
5.3. Öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerinin azaltılması
5.3.1. Öğretim elemanı başına düşen haftalık teorik ders saati
5.4. Öğrenci memnuniyet oranının artırılması
5.4.1. Öğrenci memnuniyet anketleri
5.5. Sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması
5.5.1. Sınıflardaki öğrenci sayıları
5.6. Öğretimde bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanılması
5.6.1. Öğrencilerin kullanabileceği internet bağlantılı bilgisayar sayısı
5.6.2. Eğitim materyali internet ortamında yayınlanan ders sayısı

6.1. Yurtdışındaki üniversitelerle özel protokoller ve Avrupa Birliği Eğitim Programları çerçevesinde ortak eğitim programları açılması
6.1.1. İşbirliği yapılan yurt dışındaki üniversite sayısı
6.1.2. Ortak yürütülen eğitim programı sayısı
6.1.3. Yurt dışı üniversitelerde eğitim faaliyetine katılan öğretim üyesi sayısı
6.1.4. Erciyes Üniversitesinde eğitim faaliyetine katılan yabancı öğretim üyesi sayısı
6.2. Öğrenci değişim programından faydalanan öğrenci sayısının artırılması
6.2.1. Öğrenci değişim programı ile yurt dışına giden öğrenci sayısı
6.2.2. Öğrenci değişim programı ile yurt dışından gelen öğrenci sayısı
6.3. Üniversitenin dış değerlendirmecilerin denetiminden geçmiş olması
6.3.1. Yapılan dış değerlendirme sayısı
6.3.2. Olumlu değerlendirme sayısı

7.1. Öğrenciye verilen burs ve yardımların artırılması
7.1.1. Burslardan yararlanan öğrenci sayısı
7.1.2. Sosyal yardımlardan yararlanan öğrenci sayısı
7.1.3. Sosyal yardımlarda bulunan kişi ve kuruluşların sayısı
7.2. Öğrencilere etkili rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi
7.2.1. Rehberlik hizmeti veren görevli sayısı
7.2.2. Öğretim elemanı başına danışmanlık yapılan öğrenci sayısı
7.2.3. Öğrenci memnuniyet anketleri

b. Bilimsel Araştırma Hedefleri

1.1. İndekse giren yayın sayısının artırılması
1.1.1. İndekse giren yayın sayısı
1.1.2. Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı
1.2. Her öğretim üyesinin yayın yapmasının sağlanması
1.2.1. Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı

2.1. Bilimsel yayınların proje destekli olması
2.1.1. Proje desteği alınarak yapılan yayın sayısı
2.2. Bilimsel atıf sayısının artırılması
2.2.1. Atıf yapılan yayın sayısı
2.3. Etki katsayısı (impact factor) yüksek olan dergilerdeki yayın sayısının artırılması
2.3.1. Etki katsayısı yüksek olan dergilerdeki yayın sayısı
2.4. İndekse giren Erciyes Üniversitesi yayını dergi sayısının artırılması
2.4.1. İndekse giren dergi sayısı
2.5. Dergilere yapılan danışmanlık veya editörlük sayısının artırılması
2.5.1. Ulusal dergilere yapılan danışmanlık veya editörlük sayısı
2.5.2. Uluslararası dergilere yapılan danışmanlık veya editörlük sayısı

3.1. Yurtdışı projeler için başvuru sayısının artırılması
3.1.1. Yurtdışı projelere başvuru sayısı
3.2. Yurtdışı bildirilerin ve yayınların desteklenmesi
3.2.1. Destek verilen çalışma sayısı
3.2.2. Sağlanan parasal destek miktarı
3.3. Ulusal ve uluslararası projelere katılma oranının artırılması
3.3.1. Ulusal katılımlı proje sayısı
3.3.2. Uluslararası katılımlı proje sayısı
3.4. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların artırılması
3.4.1. Ulusal toplantı sayısı
3.4.2. Uluslararası toplantı sayısı

c. Üniversite-Endüstri işbirliğinin geliştirilmesi

1.1. Teknolojik ürünlere dönüşen bilimsel protokol ve çalışmaların yapılması
1.1.1. Teknolojik ürünlere dönüşen bilimsel çalışma ve protokol sayısı
1.2. Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERTAM), TEKMER ve Teknopark’ın etkinliğinin artırılması
1.2.1. ERTAM, TEKMER ve Teknopark’ta yürütülen çalışma sayısı
1.2.2. ERTAM, TEKMER ve Teknopark’ta yürütülen ortak çalışma sayısı
1.3. KOSGEB ile işbirliğinin artırılması
1.3.1. KOSGEB ile yürütülen ortak çalışma sayısı

2.1. Endüstri kuruluşlarında eğitim programları düzenlenmesi
2.1.1. Endüstri kuruluşlarında verilen eğitim programı sayısı

3.1. Endüstriyel kurum ve kuruluşlara yapılan danışmanlık hizmetlerinin artırılması
3.1.1. Yapılan danışmanlık sayısı
3.2. Üniversitenin temsil edildiği kuruluşların sayısının artırılması
3.2.1. Üniversitenin temsil edildiği kuruluş sayısı

4.1. Üniversitenin katıldığı AB projelerinin artırılması
4.1.1. Üniversitenin katıldığı AB proje sayısı
4.1.2. Eğitimci, danışma ve koordinatör olarak görev alan öğretim üyesi sayısı

d. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Hedefleri

1.1. Üniversite tanıtım materyallerinin sayısının ve kalitesinin artırılması
1.1.1. Tanıtım materyallerine ayrılan mali kaynak miktarı
1.2. Basın yayın kuruluşlarınca yayınlanan üniversite ile ilgili olumlu haberlerin sayısının artırılması
1.2.1. Tanıtıcı haber sayısı
1.2.2. Üniversite mensuplarının katıldığı program sayısı
1.3. Ulusal ve uluslararası sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi
1.3.1. Ulusal sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin sayısı
1.3.2. Uluslararası sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin sayısı

2.1. Ortaöğretim kurumları ve dershaneler çapında etkin tanıtım yapılması
2.1.1. Tanıtım yapılan lise sayısı
2.1.2. Tanıtım yapılan dersane sayısı
2.1.3. Tanıtım için gönderilen materyal sayısı
2.2. ÖSS sınavında başarılı öğrencileri üniversiteye çekmek
2.2.1. Erciyes Üniversitesine kayıt yaptıran başarılı öğrenci sayısı
2.3. Öğrenci aileleri ve üniversite arasındaki iletişimi artırmak
2.3.1. Ailelere yönelik faaliyet sayısı

3.1. Mezun öğrenciler sisteminin kurulması
3.1.1. İletişim kurulabilen mezun sayısı
3.1.2. Üniversite tarafından organize edilen mezun etkinliği sayısı
3.2. Alanı ile ilgili işe yerleşen mezun sayısının artırılması
3.2.1. Üniversitenin istihdamına aracılık ettiği mezun sayısı
3.3. Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi
3.3.1. İlişkide bulunulan kuruluş sayısı
3.3.2. Ortak yürütülen etkinlik sayısı
3.4. Toplum sorunları ile ilgili merkezler kurulması
3.4.1. Toplum sorunlarıyla ilgili merkez sayısı
3.4.2. Toplum sorunlarıyla ilgili merkezlere başvuru sayısı
3.4.3. Toplum sorunlarıyla ilgili merkezlerde çalışan personel sayısı
3.5. Hastanenin sağlık hizmeti kalitesinin artırılması
3.5.1. Hasta memnuniyet anketleri
3.5.2. Hasta yakını memnuniyet anketleri
3.6. Paydaşların memnuniyetinin artırılması
3.6.1. Paydaş memnuniyet anketleri

e. Altyapı Geliştirme Hedefleri

1.1. Üniversitenin geleceğe yönelik fiziki gelişme planının yapılması
1.2. Kültür ve kongre merkezinin 2010 yılına kadar tamamlanması
1.3. Öğrenci sosyal hizmet binalarının geliştirilmesi

2.1. Teknopark’ın genişletilmesi ve geliştirilmesi
2.2. Merkezi otomasyon
2.3. Uluslararası akredite olmuş kalibrasyon laboratuarının kurulması
2.4. İnternet bağlantı hızının artırılması
2.5. Kütüphanedeki kitap, süreli yayın ve veri tabanı sayısının artırılması

f. İnsan Kaynakları Yönetimi Hedefleri

1.1. Akademik ve idari personelin nitelik ve niceliğinin artırılması
1.1.1. Öğrenci anketleri
1.1.2. Eğitici eğitimi alan öğretim üyesi sayısı
1.1.3. Yeni katılan eleman sayısı
1.2. İdari personel için hizmet içi ve mesleki eğitim düzenlenmesi
1.2.1. Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı
1.2.2. Personelin alacağı toplam eğitim saati
1.3. Norm kadronun hayata geçirilmesi
1.3.1. Örgüt analizinin tamamlanması
1.3.2. İş analizinin tamamlanması
1.4. Eleman alımı ve görevde yükselmelerde objektif kriterlerin belirlenmesi
1.4.1. İşe alınan kişilerin sertifikalılık oranı
1.4.2. Sınava girerek görevde yükselenlerin oranı

2.1. Performans değerlendirme ve ödüllendirme sisteminin geliştirilmesi
2.2. Çalışanların motivasyonunun artırılması
2.2.1. Çalışanlara yönelik olarak düzenlenen sosyal etkinlik sayısı
2.3. Akademik ve idari personelin memnuniyet oranının artırılması
2.3.1. Personel memnuniyet anketleri

g. Finansman Hedefleri

1.1. Hayırseverlerin desteğinin devamının sağlanması
2.1. Üniversitenin fon bulma imkânlarının geliştirilmesi

h. Çevre ve Sosyal Sorumluluk Hedefleri

1.1. Çevreye duyarlı yönetim anlayışının geliştirilmesi
1.1.1. Çalışanlar ve öğrenciler arasında çevreye duyarlılık anketi
1.1.2. Toplanan kâğıt ve diğer geri dönüştürülebilir madde miktarı

2.1. Çalışanların ve öğrencilerin çevre konusunda eğitilmesi
2.1.1. Yıllık olarak verilen eğitim etkinliği sayısı
2.1.2. Temizlik ve geri dönüşüm konusunda yapılan eğitim sayısı

3.1. Çevre ile ilgili kulüplerin aktif hale getirilmesi
3.1.1. Çevre kulüplerince yürütülen etkinlik sayısı
3.1.2. Kulüplere üye olan kişi sayısı

4.1. Çevre tanzimi ve çevreye duyarlılığın artırılması
4.1.1. Yıllık olarak dikilen ağaç sayısı
4.1.2. Yeşil alan miktarı


 

  Başa Dön


 

 


12. C. Performans Göstergeleri

a. Eğitim ve Öğretim Hedefleri

Hedef No Göstergeler 2009-2010 2011-2013
1.1 Eğitim ekibi oluşturulan birim sayısı Üniversite birimlerinin % 30’unda Tüm birimlerde eğitim ekiplerinin kurulması
1.1 Eğitim alan kişi sayısı Öğretim elemanlarının % 30’u Tüm öğretim elemanları
2.1 Ders içeriklerini değerlendirme komisyonları kurulması ve değerlendirmenin bu komisyon tarafından yapılması.   Her yıl bu değerlendirmelerin yapılması ve raporlanması
3.1 Eğitimde pratik saatlerin oranı % 5 artırılması % 7 artırılması
3.1 Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının oranı % 10 artırılması % 10 artırılması
3.1 Yabancı dildeki sosyal etkinliklerin oranı % 10 artırılması % 10 artırılması
3.2 Akademik not ortalaması 60’a çıkarılması Bu seviyenin korunması
3.2 Öğrencilerin hazırlık sınıfını geçme oranı. Öğrencilerin % 70’inin geçmesi Öğrencilerin % 75’inin geçmesi
3.3 Yabancı dil eğitimi ve staj için yurt dışına giden öğrenci sayısı 500 öğrencinin gitmesi 750 öğrencinin gitmesi
3.3 Üniversite tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci sayısı En az 10 öğrencinin gönderilmesi En az 20 öğrencinin gönderilmesi
4.1 Bildiriye dönüştürülen bilimsel çalışma ve tez sayısı En az 150 tez ya da çalışmanın bildiriye dönüştürülmesi En az 275 tez ya da çalışmanın bildiriye dönüştürülmesi
4.1 Yayına dönüştürülen bilimsel çalışma ve tez sayısı 100 tez ya da çalışmanın yayına dönüştürülmesi 125 tez ya da çalışmanın yayına dönüştürülmesi
4.2 Proje destekli bilimsel çalışma ve tez sayısı 200 tez ya da çalışma 500 tez ya da çalışma
4.3 Bilimsel atıf sayısı % 10 artırılması % 30 artırılması
4.3 Başvurulan veya alınan patent sayısı 3 patent alınması veya başvurulması 5 patent alınması veya başvurulması
4.3 Paydaşlarca desteklenen tez sayısı En az 5 tezin desteklenmesi En az 20 tezin desteklenmesi
4.4 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulması   Enstitünün 2013 yılı başına kadar
kurulmuş olması
4.5 Spor Bilimleri Enstitüsü Kurulması   Enstitünün 2013 yılı başına kadar
kurulmuş olması
5.1 Öğrencilerin staj yaptıkları yerlerin sayısı 10 yeni kurum veya kuruluşun eklenmesi 20 yeni kurum veya kuruluşun eklenmesi
5.1 Staj yapılan yerlerden alınan geribildirimler Staj yapılan yerlerin 100’ü ile anket çalışması yapmak ve memnuniyet oranını % 80’e çıkarmak Staj yapılan yerlerin 100’ü ile anket çalışması yapmak ve memnuniyet oranını % 90’a çıkarmak
5.2 Ölçme ve değerlendirme komisyonları kurulması Eğitim birimlerinin % 50’sinde kurulmuş olması Eğitim birimlerinin tamamında kurulmuş olması
5.3 Öğretim elemanı başına düşen haftalık teorik ders saati Ortalama haftalık ders saatini 15’e indirmek Ortalama haftalık ders saatini 12’ye indirmek
5.4 Öğrenci memnuniyet anketleri Öğrenci memnuniyetini % 65’e çıkarmak Öğrenci memnuniyetini % 70’e çıkarmak
5.5 Sınıflardaki öğrenci sayısı Ortalama öğrenci sayısını 55’e düşürmek Ortalama öğrenci sayısını 55’de tutmak
5.6 Öğrencilerin kullanabileceği internet bağlantılı bilgisayar sayısı % 20 artırmak % 20 artırmak
5.6 Eğitim materyali internet ortamında yayınlanan ders sayısı Her eğitim biriminden 10 dersin materyalinin yayınlanması Her eğitim biriminden 30 dersin materyalinin yayınlanması
6.1 İşbirliği yapılan yurt dışındaki üniversite sayısı 2 yeni üniversite ile işbirliği yapılması 3 yeni üniversite ile işbirliği yapılması
6.1 Ortak yürütülen eğitim programı sayısı 1 eğitim programını ortak hale getirmek 1 eğitim programını ortak hale getirmek
6.1 Yurt dışı üniversitelerde eğitim faaliyetine katılan öğretim üyesi sayısı % 10 artırmak % 20 artırmak
6.1 Erciyes Üniversitesinde eğitim faaliyetine katılan yabancı öğretim üyesi sayısı 2 öğretim üyesinin ders vermesini sağlamak 5 öğretim üyesinin ders vermesini sağlamak
6.2 Öğrenci değişim programı ile yurt dışına giden öğrenci sayısı 5 öğrencinin gitmesini sağlamak 10 öğrencinin gitmesini sağlamak
6.2 Öğrenci değişim programı ile yurt dışından gelen öğrenci sayısı 5 öğrencinin gelmesini sağlamak 10 öğrencinin gelmesini sağlamak
6.3 Yapılan dış değerlendirme sayısı   Bir kez değerlendirme yapılmış olması
6.3 Olumlu değerlendirme sayısı   Raporun % 60’ının olumlu değerlendirmeler içermesi
7.1 Burslardan yararlanan öğrenci sayısı 1500 öğrencinin burslardan yararlanması 2000 öğrencinin burslardan yararlanması
7.1 Sosyal yardımlardan yararlanan öğrenci sayısı 5000 öğrenciye sosyal yardım sağlamak 6000 öğrenciye sosyal yardım sağlamak
7.1 Sosyal yardımlarda bulunan kişi ve kuruluşların sayısı 50 kişi ve kuruluşun yardımını almak 75 kişi ve kuruluşun yardımını almak
7.2 Rehberlik hizmeti veren görevli sayısı Eğitim birimlerinin % 20’sinde rehberlik hizmeti veren en az bir kişi bulundurmak Eğitim birimlerinin % 50’sinde rehberlik hizmeti veren en az bir kişi bulundurmak
7.2 Öğretim elemanı başına danışmanlık yapılan öğrenci sayısı % 20 azaltmak % 20 azaltmak
7.2 Öğrenci memnuniyet anketleri Öğrenci memnuniyeti oranını % 65’e çıkarmak Öğrenci memnuniyeti oranını
% 70’e çıkarmak

b. Bilimsel Araştırma Hedefleri

Hedef No Göstergeler 2009-2010 2011-2013
1.1 İndekse giren yayın sayısı % 10 artırmak % 20 artırmak
1.1 Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı % 10 artırmak % 10 artırmak
1.2 Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı % 10 artırmak % 10 artırmak
2.1 Proje desteği alınarak yapılan yayın sayısı % 10 artırmak % 10 artırmak
2.2 Atıf yapılan yayın sayısı % 10 artırmak % 10 artırmak
2.3 Etki katsayısı yüksek olan dergilerdeki yayın sayısı % 10 artırmak % 10 artırmak
2.4 İndekse giren dergi sayısı 1 derginin indekse girmesini sağlamak 1 derginin indekse girmesini sağlamak
2.5 Ulusal dergilere yapılan danışmanlık veya editörlük sayısı % 10 artırmak % 10 artırmak
2.5 Uluslararası dergilere yapılan danışmanlık veya editörlük sayısı % 10 artırmak % 10 artırmak
3.1 Yurtdışı projelere başvuru sayısı % 10 artırmak % 20 artırmak
3.2 Destek verilen çalışma sayısı % 10 artırmak % 15 artırmak
3.2 Sağlanan parasal destek miktarı % 25 artırmak % 50 artırmak
3.3 Ulusal katılımlı proje sayısı 15 projeye destek alınması 30 projeye destek alınması
3.3 Uluslararası katılımlı proje sayısı 3 projeye destek alınması 4 projeye destek alınması
3.4 Ulusal toplantı sayısı Eğitim birimlerinin % 25’inin ulusal bir toplantı düzenlemesi Eğitim birimlerinin % 50’sinin ulusal bir toplantı düzenlemesi
3.4 Uluslararası toplantı sayısı 1 uluslararası toplantı düzenlemek 2 uluslararası toplantı düzenlemek

 
c. Üniversite-Endüstri İşbirliği Hedefleri

Hedef No Göstergeler 2009-2010 2011-2013
1.1 Teknolojik ürünlere dönüşen bilimsel çalışma ve protokol sayısı   2 çalışma yapmak
1.2 ERTAM, TEKMER ve Teknopark’ta yürütülen çalışma sayısı 30 çalışma yürütülmesi 50 çalışma yürütülmesi
1.2 ERTAM, TEKMER ve Teknopark’ta yürütülen ortak çalışma sayısı 10 çalışma yapmak 25 çalışma yapmak
1.3 KOSGEB ile yürütülen ortak çalışma sayısı 10 çalışma yapmak 15 çalışma yapmak
2.1 Endüstri kuruluşlarında verilen eğitim sayısı 5 kurum ve kuruluşta eğitim programı düzenlemek 8 kurum ve kuruluşta eğitim programı düzenlemek
3.1 Yapılan danışmanlık sayısı 5 danışmanlık yapmak 10 danışmanlık yapmak
3.2 Üniversitenin temsil edildiği kuruluş sayısı 3 kuruluşta temsil edilmesini sağlamak 5 kuruluşta temsil edilmesini sağlamak
4.1 Üniversitenin katıldığı AB proje sayısı 2 projeye ortak veya iştirakçi olmak 4 projeye ortak veya iştirakçi olmak
4.1 Eğitimci, danışman ve koordinatör olarak görev alan öğretim üyesi sayısı 15 öğretim elemanının katılımını sağlamak 20 öğretim elemanının katılımını sağlamak


d. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Hedefleri

Hedef No Göstergeler 2009-2010 2011-2013
1.1 Tanıtım materyallerine ayrılan mali kaynak miktarı % 10 artırmak % 20 artırmak
1.2 Tanıtıcı haber sayısı % 20 artırmak % 20 artırmak
1.2 Üniversite mensuplarının katıldığı program sayısı % 20 artırmak % 30 artırmak
1.3 Ulusal sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin sayısı 3 etkinlik düzenlemek 3 etkinlik düzenlemek
1.3 Uluslararası sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin sayısı 1 etkinlik düzenlemek 3 etkinlik düzenlemek
2.1 Tanıtım yapılan lise sayısı 10 lisede tanıtım yapmak 12 lisede tanıtım yapmak
2.1 Tanıtım yapılan dersane sayısı 2 dersanede tanıtım yapmak 5 dersanede tanıtım yapmak
2.1 Tanıtım için gönderilen materyal miktarı % 20 artırmak % 50 artırmak
2.2 Erciyes Üniversitesine kayıt yaptıran başarılı öğrenci sayısı İlk 1000’den 5 öğrenci almak İlk 1000’den 10 öğrenci almak
2.3 Ailelere yönelik faaliyet sayısı 2 faaliyet düzenlemek 3 faaliyet düzenlemek
3.1 İletişim kurulabilen mezun sayısı % 50 artırmak % 50 artırmak
3.1 Üniversite tarafından organize edilen mezun etkinliği sayısı Eğitim birimlerinin % 35 inin mezunlarla bir etkinlik düzenlemesi Eğitim birimlerinin % 70 sinin mezunlarla bir etkinlik düzenlemesi
3.2 Üniversitenin istihdamına aracılık ettiği mezun sayısı % 10 artırmak % 20 artırmak
3.3 İlişkide bulunulan kuruluş sayısı % 20 artırmak % 20 artırmak
3.3 Ortak yürütülen etkinlik sayısı 10 ortak etkinlik düzenlemek 20 ortak etkinlik düzenlemek
3.4 Toplum sorunlarının çözümlenmesi ile ilgili merkez sayısı 1 yeni merkez kurmak 3 yeni merkez kurmak
3.4 Toplum sorunlarının çözümlenmesi ile ilgili merkezlere başvuru sayısı Başvuru sayısının %10 artırılması Başvuru sayısının %10 artırılması
3.4 Toplum sorunlarının çözümlenmesi ile ilgili merkezlerde çalışan personel sayısı Personel sayınsın %10 artırılması Personel sayısının %10 artırılması
3.5 Hasta memnuniyet anketleri Hasta memnuniyetini % 70’e çıkarmak Hasta memnuniyetini % 80’e çıkarmak
3.5 Hasta yakını memnuniyet anketleri Yakınların memnuniyetini % 70’e çıkarmak Yakınların memnuniyetini % 75’e çıkarmak
3.6 Paydaş memnuniyet anketleri Paydaş memnuniyetini % 60’a çıkarmak Paydaş memnuniyetini % 65’e çıkarmak

e. Alt Yapı Geliştirme Hedefleri

Hedef No Göstergeler 2009-2010 2011-2013
1.1 Üniversitenin fiziki gelişme planının yapılması Planın olgunlaştırılması Planın tamamlanması
1.2 Kültür ve kongre merkezinin tamamlanması Merkezin temelinin atılması Merkezin tamamlanması
1.3 Öğrenci sosyal hizmet binalarının geliştirilmesi Binaların planının yapılması Binaların tamamlanması
2.1 Teknopark’ın genişletilmesi ve geliştirilmesi Bir bina daha yapılması Katılımcı şirket sayısının % 30 artırılması
2.2 Merkezi otomasyon   Otomasyonun tamamlanması
2.3 Uluslararası akredite olmuş kalibrasyon laboratuvarlarının kurulması Laboratuvarların planlanması Laboratuvarın tamamlanması ve akreditasyon çalışmalarının başlaması
2.4 İnternet bağlantı hızının artırılması % 50 artırılması % 50 artırılması
2.5 Kütüphanedeki kitap, süreli yayın ve veri tabanı sayısının artırılması % 10 artırılması % 10 artırılması

f. İnsan Kaynakları Yönetimi Hedefleri

Hedef No Göstergeler 2009-2010 2011-2013
1.1 Öğrenci anketleri Akademik ve idari personelden memnuniyetin
% 60’a çıkarılması
Akademik ve idari personelden memnuniyetin
% 70’e çıkarılması
1.1 Eğitici eğitimi alan öğretim üyesi sayısı Öğretim elemanlarının
% 50’sinin eğitim alması
Öğretim elemanlarının
% 100’ünün eğitim alması
1.1 Yeni katılan eleman sayısı % 5 artırmak % 5 artırmak
1.2 Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı 5 eğitim düzenlenmesi 7 eğitim düzenlenmesi
1.2 Personelin alacağı toplam eğitim saati Her idari personelin yıllık 8 saat eğitim alması Her idari personelin yıllık 10 saat eğitim alması
1.3 Örgüt analizinin tamamlanması Örgüt analizinin tamamlanması Örgütün yeniden yapılandırılması
1.3 İş analizinin tamamlanması İş analizinin tamamlanması İş analizinin yeni yapıya göre gözden geçirilmesi
1.4 Personel memnuniyet anketleri % 20 artırmak % 30 artırmak
1.4 İşe alınan kişilerin sertifikalılık oranı % 10 artırmak % 15 artırmak
2.1 Sınava girerek görevde yükselenlerin oranı Tüm birimlerin % 10’unda performans değerlendirme sistemine geçmiş olmak Tüm birimlerin % 50’sinde performans değerlendirme sistemine geçmiş olmak
2.2 Performans değerlendirme ve ödüllendirme sisteminin geliştirilmesi 10 etkinlik düzenlemek 15 etkinlik düzenlemek
2.3 Çalışanlara yönelik düzenlenen sosyal etkinlik sayısı Personel memnuniyet oranını % 60’a çıkarmak Personel memnuniyet oranını % 70’e çıkarmak

g. Finansman Hedefleri

Hedef No Göstergeler 2009-2010 2011-2013
1.1 Hayırseverlerin desteğinin devamının sağlanması 10 milyon YTL’lik desteğin sağlanması 20 milyon YTL’lik desteğin sağlanması
2.1 Üniversitenin fon bulma imkânlarının geliştirilmesi Üniversiteye bütçe dışı % 5 finansal kaynak bulmak Üniversiteye bütçe dışı % 6 finansal kaynak bulmak


h. Çevre ve Sosyal Sorumluluk Hedefleri

Hedef No Göstergeler 2009-2010 2011-2013
1.1 Çalışanlar ve öğrenciler arasında çevreye duyarlılık anketi Çevreye duyarlılık düzeyini % 60’a çıkarmak Çevreye duyarlılık düzeyini % 80’e çıkarmak
1.1 Toplanan kağıt ve diğer geri dönüştürülebilir madde miktarı % 10 artırmak % 20 artırmak
2.1 Yıllık olarak verilen eğitim etkinliği sayısı Tüm birimlerde yılda bir kez çevreye duyarlılık eğitimi düzenlemek Tüm birimlerde yılda bir kez çevreye duyarlılık eğitimi düzenlemek
2.1 Temizlik ve geri dönüşüm konusunda yapılan eğitim sayısı 1 eğitim düzenlemek 5 eğitim düzenlemek
3.1 Çevre kulübünce yürütülen etkinlik sayısı 3 etkinlik düzenlemek 5 etkinlik düzenlemek
3.1 Kulüplere üye olan kişi sayısı % 20 artırmak % 30 artırmak
4.1 Yıllık olarak dikilen ağaç sayısı En az 2000 fidan dikmek En az 3000 fidan dikmek
4.2 Yeşil alan miktarı Kişi başına 10 m2’ye çıkarmak Kişi başına 12 m2’ye çıkarmak

 


 

  Başa Dön


 


12. D. Eylem Planı

    

 

EYLEM

Süresi

(Hafta)

Toplam Süre (Hafta)

 

Açıklama

Erciyes Üniversitesi Stratejik Planlama Komitesinin Kurulması 1 3

15 Aralık 2005 ‘te planlama komitesi kurularak stratejik planlama çalışmalarına başlandı..

Stratejik planlama eğitimleri 2 3

Stratejik planlama komitesince, birim yöneticilerinin yer aldığı senato üyelerine planlama süreci ile ilgili eğitimler verildi.

Erciyes Üniversitesinin misyonunun belirlenmesi 1  

 

Erciyes Üniversitesinin vizyonunun belirlenmesi 1  

 

Erciyes Üniversitesinin temel değerleri ve politikalarının belirlenmesi 1 3

 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporlarının değerlendirilmesi   3

Erciyes Üniversitesinin ilk stratejik planlama süreci olmasından dolayı, bu değerlendirme bir sonraki stratejik plan döneminde yapılacaktır.

Erciyes Üniversitesinin çevre analizlerinin yapılması 2 3

 

SWOT analizlerinin yapılması 1 6

SWOT analizi, Erciyes Üniversitesi birim yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler arasında internet aracılığı ve doğrudan sözlü ve yazılı iletişimle yapıldı.

Erciyes Üniversitesinin yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık stratejilerinin belirlenmesi 2 8

 

Birim hedeflerinin belirlenmesi 2 10

 

Erciyes Üniversitesinin ve birimlerinin performans göstergelerinin belirlenmesi, hedef değerlerinin oluşturulması   10

 

Taslak planın oluşturulması   11

 

Birimlerin eylem planlarının hazırlanması   13

 

Bütçenin hazırlanması   15

 

Planın yönetim kurulu ve senato tarafından onaylanması    

 

Planın son haline getirilip bastırılması ve paylaşılması   15

 

Birimlerde stratejik plan ve eylem planlarının açıklanması ve çalışanlar ile paylaşılması 1 15

 

Bireysel hedeflerin oluşturulması 3 18

 

Planın gözden geçirilmesi ve son halinin verilmesi    

Ocak 2008 tarihinde planlar gözden geçirilerek 2009-2013 stratejik planına son hali verildi 

  Başa Dön