XIV. STRATEJİK PLAN UYGULAMA İLKELERİ

Erciyes Üniversitesi Stratejik Planı uygulama ilkeleri şunlardır:

1. Atatürk İlke ve İnkılapları ile Cumhuriyetin temel değerlerine aykırılık teşkil edebilecek hiçbir plan hazırlanamaz.
2. Üniversitenin Stratejik Planı, Üniversite yönetimindeki değişimlerden etkilenmez. Stratejik Planlarda süreklilik esası vardır.
3. Üniversitenin vizyonu, misyonu, stratejileri ve hedefleri ilan edilir. Tüm Üniversite mensuplarına ve öğrencilere uygun yollarla bildirilir.
4. Üniversitenin kaynakları stratejik plana uygun olarak dağıtılır.
5. Bu stratejik plan 2009-2013 dönemini kapsamaktadır ve Erciyes Üniversitesinin 5 yıllık planıdır.
6. Değerlendirme raporları 2009-2010 ile 2011-2013 dönemleri için ayrı ayrı hazırlanır. Ancak, her yıl planda belirtilen performans göstergelerine ilişkin veriler toplanır.
7. Stratejik plan iç ve dış değişimler çerçevesinde yıllık olarak gözden geçirilir ve gerekirse revizyon yapılır.
8. Stratejik Planlama Komisyonu ve Değerlendirme Komisyonu ayrı üyelerden oluşur.
9. Üniversitenin tüm birimleri kendi stratejik planlarını Üniversitenin genel stratejik planı ile uyumlu olacak şekilde hazırlar.
10. Üniversiteye yeni katılan tüm akademik ve idari personel ile öğrenciler stratejik plan konusunda bilgilendirilir.
11. Sürekli gelişim ve değişim esas alınır.
12. Stratejik planlar tüm birimler tarafından etkin bir şekilde uygulanır.
13. Planda belirtilen hedeflerin % 70 ve üstü bir oranda gerçekleştirilmesi başarı olarak kabul edilir.
14. Stratejik plan üzerindeki değişiklik önerilerinin kabulü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunun onayına tabidir. Gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosunun onayı alınır. Yapılan değişiklikler ilgili birimlere duyurulur.
15. Erciyes Üniversitesi Stratejik Planı uygulama ilkelerinde öngörülmeyen hususlarda, ilgili mevzuat uygulanır.