I. ÖNSÖZ
       Erciyes Üniversitesi, 30 yıldan bu yana, bu toprakların geleneksel değerleri ile evrensel değerleri bütünleştirmeyi başarmış, genç yaşına rağmen sağlam ve güçlü yapısı ile bugün Türkiye’nin en önemli bilim merkezlerinden birisi haline gelmiştir.
       Erciyes Üniversitesi, köklü tarihi ile kurulduğu günden bugüne çağdaş, laik, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir üniversite olarak ülkemize ve insanlığa hizmet vermekten gurur duymaktadır.
       Erciyes Üniversitesi, bilimin ışığında uluslararası standartlarda mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, hoşgörülü, yeniliklere açık, Atatürkçü, özgüven sahibi, girişimci bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek, bilime katkı sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir ve paydaşlarına yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretmek, şehrinde ve bölgesinde insanlara kaliteli sağlık hizmeti sunmak, mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenleyerek ülkemizin gelişmesi ve kalkınması yolunda yoğun çaba harcamaktadır.
       Hedefimiz, bu çalışmalarda Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın, mezunları tercih edilen ve aranan, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, paydaşlarının gereksinmelerini hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle karşılayan öncü bir üniversite olmaktır.
       Atatürk ilkeleri, fırsat eşitliği, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, insan hakları, toplumsal değerler, bilimsel etik ve kurullar, yaratıcı düşünce, sürekli gelişim, yaşam boyu öğrenme, üretilen bilgi ve hizmette kalite, kaliteli çalışma hayatı, katılımcı yönetim anlayışı, çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşlarımızın memnuniyeti, performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi, çevreye duyarlılık, Erciyes Üniversitesi’nin kurumsal kimliğini korumak ve yüceltmek temel hedeflerimiz arasındadır.
       Erciyes Üniversitesi, misyonu ve vizyonu ile hedeflerine ulaşma yolunda, bilimsel araştırmaların desteklenmesinde, bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip, paydaşlarına yararlı olacak bilgi ve teknolojilerin üretimini, eğitim-öğretimde evrensel standartları yükseltecek, Erciyes Üniversitelilik bilincini geliştirecek ve yerleştirecek, akademik ve idari personel atama ve yükseltmelerinde kriterleri sürekli geliştiren ve yükselten, bölgenin tarihi, kültürel, sosyal, çevresel ve doğal özelliklerinin korunması ve ön plana çıkartılması yönünde yapılan çalışmaları destekleyen, katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, başarılı öğrenci ve personelini daima teşvik eden, yeni yatırımlar için hayırseverlerin desteğini daha da artırmayı hedefleyen bir politika izlemektedir.
       Erciyes Üniversitesi, kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren bir üniversitedir. Ülkemizdeki ve dünyada ki gelişmeler yakından takip edilmiş, yaşanan bu gelişim süreçlerine paralel olarak üniversitemiz kendisini sürekli geliştirmiş ve yenilemiştir. Birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Dünya üniversiteleri ile olan ilişkilerimizdeki gelişmeler, ulusal ve uluslar arası alanda hazırlanan projeler ve bu projelerin hayata geçirilmesi yanında, gerek diğer eğitim kurumları ile olan ilişkiler, gerekse sanayi kuruluşları ile kurulan bağlar son dönemde oldukça güçlendirilmiş ve sağlamlaştırılmıştır.
       15 Aralık 2005 yılında hazırlanan eylem planı çerçevesinde yola çıkılan ve yoğun bir çalışma dönemi sonunda oluşturulan, “Erciyes Üniversitesi 2006-2010 Stratejik Planı”, bizim için önemli bir başlangıç noktası oluşturmuştur.
       Hazırlık çalışmaları katılımcı bir anlayış içinde sürdürülmüştür. Akademik ve idari personelimiz bu çalışmalara aktif olarak katılmış, bütün birimlerimizin görüşleri alınarak sağlıklı ve doğru bir planlama için yoğun çaba harcanmıştır.
       Bu plan, Erciyes Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna ulaşması yolunda, ilke ve değerlerimiz göz önüne alınarak hazırlanmış bir yol haritasıdır. Üniversitemizin deneyimleri ve birikimleri sonucu ortaya çıkan yeni hedefler ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan çalışmalar bu planda açık bir şekilde ortaya konulmuştur.
       2006-2010 Stratejik Planı, yeniden ele alınarak değerlendirilmiş, bazı bölümleri revize edilmiş, Devlet Planlama Teşkilatı’nın üniversiteler ve diğer tüm kurumlar için istemiş olduğu stratejik plan taleplerine uygun olarak 2009-2013 Yılı Stratejik Planı olarak yeniden düzenlenmiştir.
       Planın hazırlanması sürecinde emeklerini esirgemeyen, katkıları ile önemli görevler üstlenen üniversitemiz Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonu Üyeleri ile bu süreçte görev alan diğer kurullara, idari ve akademik personele teşekkür ederim.
       Üniversitemiz çalışanlarının, stratejik planın uygulanması aşamasında da etkin ve önemli görevler üstleneceklerine olan inancım tamdır. Bu yolla, Erciyes Üniversitesi her geçen yıl güçlenerek gelişecek ve Türkiye’nin aydınlık yarınlarını yaratma mücadelesinde ışık olmaya devam edecektir.
       Çalışmalarınızda başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum.
 

Prof. Dr. H. Fahrettin KELEŞTEMUR      
Rektör      
       A. Dokümanın Amacı
       Üniversite stratejik planının amacı, Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerinin, Üniversite için fırsat ve tehditlerin nesnel bir şekilde saptanıp değerlendirilerek bilinçli bir kurumsal gelişim sürecinin başlatılmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.
       B. Dokümanın Kapsamı
       Üniversite stratejik planının kapsamında; vizyon, misyon, değerler, Üniversite için yapılan SWOT (FÜTZ=Fırsatlar, Üstünlükler, Tehditler, Zayıflıklar) analizi, 2009-2013 dönemi stratejileri ve bu stratejileri gerçekleştirmeye yönelik hedefler, bu hedeflere ulaşma oranlarını saptamak amacıyla belirlenen performans göstergeleri ve hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak eylem planları yer almaktadır.
       C. Tanımlar ve Kavramlar
       Bu stratejik planda kullanılan;
Eylem Planları: Üniversitenin iç değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleştirilecek eylemlerini, eylem sorumlularını ve eylemlerin zamanlamasını gösteren planları,
İç Değerlendirme: Üniversitenin SWOT analizinin Stratejik Planlama Komisyonu tarafından gerçekleştirilmesini,
Misyon: Üniversitenin kendisi için saptadığı temel varlık gerekçesini ve görevleri,Performans Göstergesi: Üniversitenin stratejik hedeflerine ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsuru,
Politika: Üniversite yönetimine karar almada yol gösteren temel ilkeleri,
Strateji: Üniversitenin misyonu doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımı,
Stratejik Hedef: Üniversitenin saptadığı stratejiler doğrultusunda belirlediği ve gerçekleştirmeyi amaçladığı sonuçları,
SWOT Analizi: Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran analizi,
Vizyon: Üniversitenin gelecekte ulaşmak istediği idealleri, ifade eder.