AMAÇ, HEDEF ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ
A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK
H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021 yılı sonuna kadar %20 artırılması PG1.1.1. Güncellenen ders ve ders içerikleri oranı (yüzde)
PG1.1.2. Kurumlar ve disiplinler arası lisansüstü program sayısı (adet)
PG1.1.3. Akredite olan program sayısı (adet)
 

 

 

 

H1.2. Öğretim elemanı niteliğinin artırılması ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 2021 yılı sonuna kadar %10 azaltılması
PG1.2.1. Eğiticilerin eğitimi ve ölçme ve değerlendirme programını düzenleyen birim sayısı (adet)
PG1.2.2. Eğiticilerin eğitimi ve ölçme ve değerlendirme programlarına katılan öğretim elemanı sayısı (adet)
PG1.2.3. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı (adet)
PG1.2.4. Yurtiçi ve yurtdışından üniversitemizi tercih eden başarılı akademisyen sayısı (adet)
 

 

 

 

H1.3. Öğrenci niteliğinin artırılması ve 2021 yılı sonuna kadar öğrenci geri bildirim oranının %20 artırılması
PG1.3.1. Staj/uygulama faaliyetleri için anlaşma yapılan kurum/kuruluş sayısı (adet)
PG1.3.2. Ödüllendirilen öğrenci sayısı (adet)
PG1.3.3. Öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek için düzenlenen faaliyet sayısı (adet)
PG1.3.4.  Ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısı (adet)
PG1.3.5.  Geri bildirim alınan öğrenci sayısı (adet)
 

 

H1.4. 2021 yılı sonuna kadar uzaktan eğitimin kapsamının %100 artırılması ve 2018 yılına kadar Açık Öğretim Fakültesinin kurulması
PG1.4.1. Uzaktan eğitim kapsamında verilecek ders sayıları (adet)
PG1.4.2. OluşturulanSanal Sınıf” sayısı (adet)
PG1.4.3. Online kongre, konferans, hizmet içi eğitim gibi düzenlenen faaliyet sayısı (adet)
PG1.4.4. Açık öğretim fakültesinin kurulmasının gerçekleşme oranı (yüzde)
A2. KURUMSAL KAPASİTEYİ VE KÜLTÜRÜ GELİŞTİRMEK
H2.1. 2021 yılı sonuna kadar eğitim ve çalışma ortamlarının tamamının iyileştirilmesi PG2.1.1. Yeni yapılan ve/veya modernize edilen derslik ve laboratuvar oranı (yüzde)
PG2.1.2. Yeni yapılan ve/veya modernize edilen ofis oranı (yüzde)
PG2.1.3. Yeni yapılan ve modernize edilen okuma salonu sayısı (adet)
PG2.1.4. Uçak pisti ve hangarların tamamlanma oranı (yüzde)
PG2.1.5. Kongre merkezinin tamamlanma oranı (yüzde)
H2.2. 2021 yılı sonuna kadar mensupların sosyal ihtiyaçlarını kampüs içinde karşılayabilen ortamların oluşturulması ve geliştirilmesi PG2.2.1. Kampüs içi yaşam merkezlerinin tamamlanma oranı (yüzde)
PG2.2.2. Tamamlanan bisiklet yolu oranı (yüzde)
PG2.2.3. Açık ve kapalı spor alanların tamamlanma oranı (yüzde)
PG2.2.4. Dezavantajlı gruplar için uygun hale getirilen bina oranı (yüzde)
H2.3. 2021 yılı sonuna kadar akademik ve idari personelin nitelik ve niceliksel gelişiminin sağlanması

 

 
PG2.3.1. C ve üstü seviyede İngilizce bilen akademik personel oranı (yüzde)
PG2.3.2. Yurt dışı eğitime gönderilen akademik personel sayısı (kişi)
PG2.3.3. Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (adet)
PG2.3.4. İhtiyaç duyulan alanlarda idari personelin kişisel ve mesleki gelişimleri ile yabancı dil düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenen kurs sayısı (adet)
H2.4. 2021 yılına kadar kurumsal kültürün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması ve ERÜ aidiyet hissinin artırılması PG2.4.1. Akademik, idari personel ve öğrencilerin kaynaşmasına yönelik düzenlenen faaliyet sayısı (adet)
PG2.4.2. Kurumsal kültürün geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ERÜ logolu ürün çeşidi (adet)
PG2.4.3. ERÜ logolu ürünler için satış ofisinin kurulmasının gerçekleşme oranı (yüzde)
PG2.4.4.   Kampüs içindeki binalarda mimari dil birliğinin sağlama oranı (yüzde)
PG2.4.5. Üniversitenin yurt içi ve yurt dışında tanıtım etkinliklerine katılma sayısı (adet)
H2.5. 2017 yılı sonuna kadar mezunlarla iletişim ofisinin kurulması ve 2021 yılı sonuna kadar mezunların %80’inin veri tabanında kayıt altına alınması PG2.5.1. Mezunlarla iletişim ofisinin tamamlanma oranı (yüzde)
PG2.5.2. Mezun veri tabanına kayıtlı mezun oranı (yüzde)
A3. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEDE DÜNYADA İLK 500 ÜNİVERSİTE ARASINDA YER ALMAK
H3.1. Nitelikli araştırmacı sayısının 2021 yılı sonuna kadar %50 artırılması PG3.1.1. Uluslararası ortak araştırma projelerinin sayısı (adet)
PG3.1.2. Tez projelerinden üretilen ulusal ve uluslararası yayın sayısı (adet)
PG3.1.3. Üniversitemizde düzenlenen ulusal ve uluslararası konferans, çalıştay, kongre, sergi sayısı (adet)
PG3.1.4. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılım sayısı (adet)
PG3.1.5. TUBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, SANTEZ gibi kurumlar tarafından desteklenen proje sayısı (adet)
H3.2. Yüksek etki değerlerine sahip yayın ve araştırmaların sayısını 2021 yılı sonuna kadar %50 artırmak PG3.2.1. SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI endekslerine giren yayın sayısı (adet)
PG3.2.2. Web of Science’ta taranan dergilerde yapılan yayınlardan alınan atıf sayısı (adet)
PG3.2.3. Ulusal ve uluslararası abone olunan dergi sayısı (adet)
H3.3. Araştırma merkezlerinin etkinliğinin 2021 yılı sonuna kadar %100 artırılması PG3.3.1. Ulusal ve uluslararası öncelikli alanlardaki yapılan proje sayısı (adet)
PG3.3.2. Üniversitemiz bünyesindeki patent sayısı (adet)
PG3.3.3. Üniversite ve sanayi arasında düzenlenen etkinlik sayısı (adet)
A4. TOPLUMSAL HİZMET FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK
H4.1. Toplumsal hizmetlerde memnuniyet düzeyinin 2021 sonuna kadar her yıl düzenli %5 artırılması PG4.1.1. Hasta memnuniyet oranı (yüzde)
PG4.1.2. ERSEM'den eğitim alan katılımcıların memnuniyet oranı (yüzde)
PG4.1.3. Ağırlama hizmeti sunulan tesislerden memnuniyet oranı (yüzde)
PG4.1.4. Hayvan hastanesinde sunulan hizmetlerden memnuniyet oranı (yüzde)
H4.2. Sağlık hizmeti sunum alanlarında alt yapıya ve donanıma yönelik fiziksel iyileştirmelerin 2021 yılına kadar yapılması PG4.2.1.  Hastane ek binası yapımının gerçekleşme oranı (yüzde)
PG4.2.2.  Görüntüleme cihazlarının teknolojisini yenileme miktarı ve MR Cihazı sayısı  (adet)
PG4.2.3.  Bilgi işlemin teknolojik alt yapısının yenilenme oranı (yüzde)
PG4.2.4.  Karaciğer ve kornea nakillerinin başlatılması için gerekli çalışmaların yapılma oranı (yüzde)
PG4.2.5.  Çocuk Diş Hekimliği Hastanesine ek bina yapımının gerçekleştirilme oranı (yüzde)
H4.3. Sağlık turizmi hasta sayısının düzenli olarak artışının sağlanarak 2021 yılında 200 hasta sayısına ulaşılması PG4.3.1.  Sağlık turizmi hasta sayısı (adet)
PG4.3.2.  Sağlık turizmi gelirleri (.000TL)
H4.4. Alakart restoran hizmetlerinin 2019 yılı sonuna kadar faaliyete geçirilmesi PG4.4.1. Fiziki ve teknik altyapının gerçekleşme oranı (yüzde)
PG4.4.2. İlgili alanda akademik personel istihdamı (kişi)
H4.5. ERSEM’in meslek alanında 2020 yılına kadar akredite ulusal mesleki yeterlilik belgesi verebilir hale getirilmesi PG4.4.1.  Akredite olunan meslek alanı sayısı (adet)
PG4.4.2.  Verilen sertifika sayısı (adet)

A5. ÇEVREYE DUYARLI YÖNETİM-ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINI YERLEŞTİRMEK VE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK

H5.1. 2019 yılına kadar “Çevreye Duyarlı Yönetim Modeli” oluşturulması PG5.1.1. Koordinasyon birimi kurulmasının gerçekleşme oranı (yüzde)
PG5.1.2. Çevreye duyarlı yönetim modeli (kısa ve uzun vadeli plan) oluşturulmasının tamamlanma oranı (yüzde)
H5.2. 2021 yılına kadar çalışanlarda, öğrencilerde ve toplumda çevre bilinci farkındalığının oluşturulması PG5.2.1. Çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik düzenlenen seminer/konferans sayısı (adet)
PG5.2.2. Çevre bilincine yönelik,  üniversite genelindeki müfredata konulan serbest seçmeli ders sayısı (adet)
PG5.2.3. Çevre ile ilgili kulüplere üye olan öğrenci sayısı (adet)
H5.3. Yerleşkenin fiziki gelişim planının, 2021 yılına kadar, çevreye duyarlılık çerçevesinde uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması PG5.3.1. Enerji kimlik belgesi alınan bina oranı (yüzde)
PG5.3.2. Enerji ve su tasarrufu sağlanan bina oranı (yüzde)
PG5.3.3. Yenilenebilir enerji kullanım oranı (yüzde)
PG5.3.4. Peyzaj yapılan alan miktarı (dekar)
H5.4. 2021 yılına kadar, dezavantajlı gruplara duyarlı bilinç oluşturulması, geliştirilmesi ve alt yapı çalışmalarının 2019 yılına kadar tamamlanması PG5.4.1. Dezavantajlı gruplara duyarlılık bilincinin kazandırılmasına yönelik düzenlenen seminer/konferans sayısı (adet)
PG5.4.2. Dezavantajlı grupların birey olarak bağımsızlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmaya yönelik düzenlenen faaliyet sayısı (adet)
PG5.4.3. Engelsiz kampüs planı çerçevesinde düzenlenen alan oranı (yüzde)