GZFT ANALİZİ
İÇ ÇEVRE ANALİZİ
Güçlü Yönler Zayıf Yönler
 • Büyük ve köklü bir üniversite olması
 • Kaliteli bir eğitime sahip olması
 • Araştırmacı üniversite niteliği taşıması
 • Kurumsallaşmış bir üniversite olması
 • Huzurlu bir üniversite ortamının olması
 • Güçlü akademik ve idari kadrosu
 • Maddi kaynak yaratabilme kapasitesi
 • Kampüsün fiziksel büyüklüğü ve merkezi bir konuma sahip olması
 • Akademik birimlerinin çeşitliliği
 • Öğretim elemanı yetiştirme başarısı
 • Üniversitenin genç ve dinamik bir akademik kadroya sahip olması
 • Üniversitemizin oldukça donanımlı ve bölgeye hitap eden gelişmiş hastanelerinin bulunması
 • Türkiye’nin en dinamik gelişim gösteren teknoparklarından birine sahip olması
 • Belirli alanlarda ileri teknolojik donanıma sahip ve bilimsel, teknolojik uygulama ve araştırma merkezlerine sahip olması
 • Sanayi – üniversite işbirliği uygulamalarının artması
 • BAP organizasyonunun ve desteğinin güçlü olması
 • Akademik düzeyde uluslararası ilişkilerinin ve işbirliğinin gelişmiş olması
 • Erasmus ve Mevlana değişim programları çerçevesinde yurt dışı ve yurtiçi öğrenci değişim potansiyelinin yüksek olması
 • Bilimsel çalışmaları teşvik sisteminin varlığı ve yönetim tarafındandesteklemesi
 • Akredite edilmiş eğitim kurumları ve laboratuvarlara sahip olması
 • Mezunların etkili pozisyonlarda çalışıyor olması
 • İSG konusunda risk değerlendirmelerinin hazırlanmış olması ve bu konuda uzman personelin mevcut olması
 • İSG konusunda tüm üniversite çalışanlarına verilmesi gereken zorunlu eğitimin tamamlanmış olması
 • Üniversitede enstitüler aracılığıyla geniş bir yelpazede lisansüstü eğitim veriliyor olması
 • Eğitim ve araştırma ile ilgili fiziki alt yapının büyük ölçüde tamamlanmış olması
 • Sosyal imkânlarının gelişmekte olması
 • Hızlı büyümeden kaynaklanan yönetsel sorunlar
 • Diğer üniversiteler, sanayi, yerel yönetimler vb. paydaşlarla işbirliğinin istenilen düzeye ulaşmamış olması
 • Yabancı dil eğitiminin istenilen seviyede verilememesi
 • Bazı alanlarda akademik kadro yetersizliği
 • Bazı alanlarda uluslararasılas¸manın istenilen düzeye çıkarılamaması
 • Mezunlarla iletişimin yetersiz olması
 • Eğitim programları ve ders içerikleri konusunda sektörlerle işbirliği yapılmaması
 • Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin yeterli olmaması,
 • Lisansüstü tezlerden üretilen yayın sayısının istenilen düzeye çıkmaması
 • Kütüphanenin teknolojik altyapı eksikliği
 • Yapılan araştırmaların patente istenilen düzeyde dönüşmemesi
 • Bazı bölümlerde öğretim elemanı başına düşen ders yükünün fazla olması
 • Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması
 • Kampüs içerisinde otopark sorununun bulunması
 • Sosyal altyapının yetersiz olması
 • Ulaşım akslarının yaya-dezavantajlı gruplar ve bisiklet ulaşımına yeterince uygun olmaması
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından yeterince faydalanılmaması
 • Kampüste planlı peyzaj düzenlemelerinin yeterince yapılmamış olması
 • Atık dönüşüm alışkanlıklarının yeterince yerleşmemiş olması
 • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim ve staj imkânlarının yeterli düzeyde olmaması
 • Yabancı dil bilen idari personelin az olması
 • Akademik ve idari personel ile öğrencilere yönelik sosyal etkinliklerin yetersiz olması
 • Öğrencilerin birlikte zaman geçirecekleri sosyal alanların sayısının yetersiz olması
 • Kampüste mimari dil birliğinin olmaması
 • Bazı dersliklerin ergonomik ve modernizasyonunun yeterli düzeyde olmaması
 • Üniversitenin yerleşke dışındaki sosyal tesislerinin etkin bir şekilde kullanılmaması
 • Üniversite logolu ürünlerin satışının yapılacağı ERÜ Mağazasının bulunmaması
 • Üniversitemizin bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterli tanıtımlarının yapılmaması
 • Üniversitemiz kongre merkezinin tamamlanmamış olması
DIŞ ÇEVRE ANALİZİ
Fırsatlar Tehditler
 • Kayseri ilinin gelişmiş bir sanayi ve ticaret şehri olması
 • Turizm potansiyelinin giderek artması (Erciyes, Sultan Sazlığı, Kapadokya vb.)
 • Kayseri ilinin sakin, kolay yaşanabilir ve huzurlu bir şehir olması
 • Kayseri’ de nüfusun artıyor olması
 • Uluslararası öğrenci sayısını artırma hususunda üniversitenin ve şehrin gerekli imkânlara sahip olması
 • AB, TÜBİTAK, Oran gibi ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel araştırma projelerine verdiği desteklerin artması
 • Eğitim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler
 • Üniversite sayısının artmasıyla birlikte işbirliği olanaklarının doğması
 • Akreditasyon çalışmaları ile eğitim-öğretim niteliğini artırma imkânının bulunması
 • Kayseri ve çevre illerde yeni üniversitelerin açılması ile ortaya çıkan rekabet
 • Ülkemizde artan işsizlik sorunu
 • Üniversitelerin kısıtlı bütçe imkânları
 • Nitelikli aday öğrencilerin sosyal bakımdan daha gelişmiş bir şehirde yaşamayı istemesi
 • Üniversite öncesi eğitim sisteminde sıklıkla yapılan değişim
 • Üniversite öncesi öğrenci niteliğindeki düşmelerin yüksek öğrenimi olumsuz etkilemesi
 • Teknolojik değişikliklerin çok hızlı olması
 • Ülke düzeyinde terör olaylarının meydana gelmesi
 • Öğrenci kontenjanları belirlenmesinde Üniversite olanaklarının göz önünde tutulmaması
 • Üniversitelerin gelişimi için akademik ve idari kadroların yetersiz olması
 • Lisansüstü program açma ve devam ettirmeyle ilgili kriterlerin ağırlaştırılması
 • Hayırsever desteğinin devlet bütçesinden daha az pay alınmasına neden olması
 • Üniversite –Sanayi işbirliğinin yeterince gelişememesi
 • Üniversitelerle ilgili öngörülemeyen yasal düzenlemelerin yapılması