Erciyes Üniversitesi Stratejik Planlama Birimi

“Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

Kurum misyonu:

 Evrensel geçerliliği olan bilgi ve becerilere sahip, etik değerleri benimseyen bireyler yetiştiren, başta sağlık ile ilgili alanlar olmak üzere toplumsal ihtiyaçları karşılayan, özellikle araştırma merkezlerinde üretilen bilgi ve ileri teknoloji ile araştırma odaklı bir üniversite kimliğine sahip olmaktır.

Kurum vizyonu:

Bilimsel çalışmalara, bilgi ve teknoloji üretimine ve sosyal, kültürel, sanat ile spor alanlarına katkı sağlayan; uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip; bünyesinde Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın araştırma merkezleri bulunduran; yerel, evrensel ve etik değerlere sahip öncü bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Üst Yönetici Sunuşu
 • Stratejik Amaçlar & Hedefler
 • GZFT Analizi
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Köklerinin ve eğitim kültürünün 1200’lü yıllara, Gevher Nesibe Şifahanesine dayandığına inandığımız Erciyes Üniversitesi 40 yılı aşkın süredir bu toprakların geleneksel değerleri ile çağımızın evrensel değerlerini bütünleştirmeyi başarmış, sağlam alt yapısı, modern araştırma merkezleri ve nitelikli kadrosu ile ülkemizin en önemli bilim merkezlerinden biri haline gelmiştir.  Erciyes Üniversitesi Kurulduğu günden bu yana çağdaş, laik, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir üniversite olarak ülkemize ve insanlığa hizmet vermekten, katılımcı, özgürlükçü ve hep yenilenmeyi amaçlayan bir yönetim anlayışıyla vicdanı ve irfanı hür, milli ve manevi değerlere sahip olan nitelikli öğrenciler yetiştirmekten gurur duymaktadır.

              Erciyes Üniversitesi, kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren bir üniversitedir. Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler yakından takip edilmekte, yaşanan bu gelişim süreçlerine paralel olarak üniversitemiz kendisini sürekli geliştirmekte ve yenilemektedir.  Üniversitelerin ülke geleceğindeki öneminin bilinci ve üstün sorumluluk anlayışıyla birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirilmiş, modern araştırma merkezleri kurulmuştur.  Dünya üniversiteleri ile olan ilişkilerimizdeki gelişmeler, ulusal ve uluslararası alanda hazırlanan projeler ve bu projelerin hayata geçirilmesi yanında, gerek diğer eğitim kurumları ile olan ilişkiler,  gerekse sanayi kuruluşları ile kurulan bağlar oldukça güçlendirilmiş ve sağlamlaştırılmıştır.

  Hep daha iyiyi hedefleyen üniversitemizde, temel amaç ve hedeflere ulaşmak için, kalkınma planları ve programları ile ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde stratejik planlar hazırlanmaktadır.

           15 Aralık 2005 tarihinde hazırlanan eylem planı çerçevesinde yola çıkılan ve yoğun bir çalışma dönemi sonunda oluşturulan, “Erciyes Üniversitesi 2006-2010 Stratejik Planı”,  bizim için önemli bir başlangıç noktası oluşturmuştur. Bu plan,  Erciyes Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna ulaşması yolunda, ilke ve değerlerimiz göz önüne alınarak hazırlanmış bir yol haritasıdır. Üniversitemizin deneyimleri ve birikimleri sonucu ortaya çıkan yeni hedefler ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan çalışmalar bu planda açık bir şekilde ortaya konulmuştur.  Daha sonra bu plan zamanın koşulları ve üniversitemizin hedeflerine uygun olarak güncellenerek 2009-2013 stratejik planı oluşturulmuştur. Son olarak mevcut çalışmada 2009-2013 Stratejik Planı,  yeniden ele alınarak değerlendirilmiş, bazı bölümleri günümüzün şartlarına göre yeniden düzenlenmiş, Kalkınma Bakanlığı’nın üniversiteler ve diğer tüm kurumlar için istemiş olduğu stratejik plan taleplerine uygun olarak 2015-2019 Yılı Stratejik Planı olarak tekrar düzenlenmiştir.  İnanıyorum ki; bu stratejik plan üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, tüm akademik ve idari birimlerimizin yoğun katılımı ile belirlediğimiz ve arzuladığımız stratejik hedeflere ulaşmamız için bize rehberlik edecektir.

              Planın hazırlanması sürecinde emeklerini esirgemeyen,  katkıları ile önemli görevler üstlenen üniversitemiz Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonu Üyeleri ile bu süreçte görev alan diğer kurullara,  idari ve akademik personele teşekkür ederim.

              Erciyes Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Planının amaçlarına ve hedeflerine başarı ile ulaşmasını temenni ederek, üniversitemize hayırlı olması dileklerimle bilgilerinize sunarım.

  Prof. Dr. H. Fahrettin KELEŞTEMUR

                                                                                                      Rektör

 • STRATEJİK AMAÇLAR

  STRATEJİK HEDEFLER

  Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları

  Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

  1. Öğretim kalitesinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması

  1.1

  Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli olarak giderilmesi.

  1.2

  Hazırlık sınıfında başarı oranının 2019 yılına kadar kademeli olarak artışının sağlanması.

  1.3

  2019 yılına kadar öğrencilere yurtdışında yabancı dil eğitimi ve staj imkânı sağlanması.

  1.4

  Staj imkânlarının artırılması ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında daha etkin hale getirilmesi için gerekli işlemlerin 2015 yılında başlatılması.

  1.5

  Ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve her yıl güncellenmesi.

  1.6

  Ders yükü fazla olan bölümlerdeki öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerinin %20 azaltılması.

  1.7

  Öğrenci memnuniyet oranının artırılmasına yönelik gerekli önlemlerin 2015 yılında alınması.

  1.8

  Sınıflardaki öğrenci sayısının %20 azaltılması.

  1.9

  Uygun olan program ve derslerde uzak öğretim imkânlarının etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmaların 2015 yılı başlarında tamamlanması.

  1.10

  2016 yılından başlamak üzere en az yılda bir kez eğiticilerin eğitimi programları düzenlemek ve her öğretim elemanının katılımı sağlamak

  2. Lisansüstü eğitimin niteliğinin geliştirilmesi

  2.1

  Lisansüstü dönemdeki bilimsel çalışma ve tezlerin proje desteğiyle yapılmasının her yıl teşvik edilmesi.

  2.2

  Lisansüstü tez kalitesinin ve uygulanabilirliğinin artırılması için gerekli faaliyetlerin 2016 yılına kadar tamamlanması.

  2.3

  Lisansüstü çalışmalarda uluslararası yayın çıktısını geliştirebilmek için lisansüstü öğrencilerinin yurtdışında çalışma yapabilmelerine yönelik önlemlerin 2016 yılına kadar alınması.

  3. Eğitimde uluslararası işbirliğinin sağlanması

  3.1

  2015 yılında yurtdışındaki üniversitelerle özel protokoller yaparak uluslararası ortak eğitim programlarının açılması.

  3.2

  ERASMUS ve Mevlana gibi uluslararası öğrenci değişim programından faydalanan öğrenci sayısının %10 artırılması.

  3.3

  Farabi değişim programı çerçevesinde yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumları ile olan öğrenci değişim sayılarının %10 artırılması.

  4. Öğrenciye yönelik hizmetlerin artırılması

  4.1

  Öğrenciye verilen burs ve diğer yardım imkânlarının %20 artırılması.

  4.2

  2015 yılından itibaren öğrencilere etkili rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

  4.3

  Üniversite kampüsündeki öğrenci yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların 2016 yılına kadar tamamlanması.

  5. Üniversitenin bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun yükseltilmesi

  5.1

  Uluslararası yayın sayısının %20 artırılması.

  5.2

  Her öğretim üyesinin yılda en az bir yayın ve bir proje yapmasının teşvik edilmesi.

  6. Bilimsel yayın kalitesinin artırılması

  6.1

  Bilimsel yayınların en az %10’unun proje destekli olması.

  6.2

  Bilimsel atıf sayısının %10 artırılması.

  6.3

  Etki katsayısı yüksek olan dergilerdeki yayın sayısının  %10 artırılması.

  6.4

  İndekslerde taranan Erciyes Üniversitesi menşeli dergi sayısının 2019 yılına kadar artırılması.

  6.5

  Dergilere yapılan bilim kurulu, hakemlik ve editörlük sayısının 2019 yılına kadar artırılması.

  6.6

  Yeni akademik yükseltme kriterlerinin 2016 da yürürlüğe geçirilmesi.

  7. Yurt içi ve yurt dışı ortak araştırmaların artırılması

  7.1

  Yurtdışı projeler için başvuru sayısının 2019 yılına kadar artırılması.

  7.2

  Yurtdışı bildirilerin ve yayınların desteklenmesi için gerekli teşviklerin 2015 yılından itibaren artırılması.

  7.3

  Ulusal ve uluslararası projelere katılma oranının %10 artırılması.

  7.4

  2019 yılına kadar Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların artırılması.

  Üniversite-İş Dünyası İşbirliği Stratejik Amaçları

  Üniversite- İş Dünyası İşbirliği Stratejik Hedefleri

  8. İş dünyası ile başta ulusal ve uluslararası ortak projeler yürüterek işbirliğinin geliştirilmesi

  8.1

  Teknolojik ürünlere dönüşen bilimsel protokol ve çalışmaların 2015 yılından başlayarak yapılması.

  8.2

  ERTAM, ETTO, TEKMER ve TEKNOPARK’ın etkinliğinin en az %20 oranında artırılması.

  8.3

  KOSGEB ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 2016 yılına kadar gerekli tedbirlerin alınması.

  8.4

  İşletmelerde her yıl eğitim programları düzenlenmesi.

  8.5

  İş dünyasına yapılan danışmanlık hizmetlerinin artırılması için gerekli faaliyetlerin 2015 yılında tamamlanması.

  8.6

  2015 yılından başlayarak her yıl Üniversitenin iş dünyası ile birlikte AB destekli projeler hazırlaması ve öncü rol alması.

  Halkla İlişkiler Stratejik Amaçları

  Halkla İlişkiler Stratejik Hedefleri

  9. Üniversitenin imajının geliştirilmesi

  9.1

  Üniversite tanıtım materyallerinin sayısının ve kalitesinin 2015 yılı itibariyle artırılması.

  9.2

  2019 yılına kadar ulusal ve uluslararası boyutta sporla, sanatla ve kültürle ilgili etkinliklerin düzenlenmesi.

  10. Potansiyel üniversite öğrencilerine etkin tanıtım

  10.1

  Üniversiteye öğrenci kaynağı oluşturan bir önceki eğitim kurumlarında her yıl etkin tanıtım faaliyetlerinde bulunulması.

  10.2

  ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavlarında başarılı öğrencilerin Üniversiteyi tercih etmelerine yönelik her yıl tercih dönemlerinde tanıtım faaliyetlerinde bulunulması.

  10.3

  Üniversiteye öğrenci kaynağı oluşturan bir önceki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ailelerine yönelik yılda bir kez bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi.

  11. Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi

  11.1

  Erciyes Üniversitesi Mezunları Derneği’nin, Üniversitenin mezunlarla ilişkilerinin geliştirilmesinde, daha aktif rol almasına yönelik çalışmaların 2019 yılına kadar tamamlanması.

  11.2

  Alanı ile ilgili işe yerleşen mezun sayısının %10 artırılması.

  11.3

  Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin her yıl geliştirilmesi.

  11.4

  2019 yılına kadar toplum sorunları ile ilgili merkezler kurulması.

  11.5

  Sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin her yıl düzenli olarak ölçülmesi

  11.6

  Paydaşların memnuniyet düzeyinin her yıl düzenli olarak ölçülmesi

  11.7

  Her yıl Üniversiteden emekli olan personelle kurumsal ilişkilerin devam etmesine yönelik çalışmalarda ve faaliyetlerde bulunulması.

  Alt Yapı Geliştirme Stratejik Amaçları

  Alt Yapı Geliştirme Stratejik Hedefleri

  12. Altyapı eksikliklerinin giderilmesi

  12.1

  Üniversitenin geleceğe yönelik fiziki gelişme planının 2015 yılından itibaren yapılması.

  12.2

  Öğrenci sosyal hizmet binalarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaların 2016 yılına kadar tamamlanması.

  13. Donanım eksikliklerinin giderilmesi

  13.1

  Teknopark’ın genişletilmesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların 2016 yılına kadar tamamlanması.

  13.2

  Merkezi otomasyona 2019 yılına kadar tamamen geçilmiş olması.

  13.3

  2019 yılına kadar Uluslararası akredite olmuş kalibrasyon laboratuvarının kurulması.

  13.4

  İnternet bağlantı hızının %30 artırılması.

  13.5

  Merkezi kütüphanedeki kitap, süreli yayın ve veri tabanı sayısının 2019 yılına kadar artırılması.

  İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Amaçları

  İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Hedefleri

  14. Personelin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi

  14.1

  İdari personel için her yıl hizmet içi ve mesleki eğitim programlarının düzenlenmesi.

  14.2

  Norm Kadro Çalışmasını 2015 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi.

  15. Çalışma hayatı kalitesinin artırılması

  15.1

  Akademik ve idari personelin memnuniyet oranının ortalama %10 düzeyinde artışını sağlayacak tedbirlerin alınması.

  Finansman Stratejik Amaçları

  Finansman Stratejik Hedefleri

  16. Hayırseverlerin desteğinin devamının sağlanması

  16.1

  Hayırsever desteklerinin %20 artırılması.

  17. Üniversitenin fon bulma imkânlarının geliştirilmesi

  17.1

  Üniversitenin fon bulma imkânlarının 2019 yılına kadar artırılması.

  Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejik Amaçları

  Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejik Hedefleri

  18. Çevreye duyarlı yönetim anlayışının geliştirilmesi

  18.1

  2019 yılına kadar çevre konusunda uzman kişilerden Üniversiteye yönelik bir çevre koruma ve geliştirme planının geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi.

  19. Çalışanların ve öğrencilerin çevre konusunda eğitilmesi

  19.1

  Her yıl çalışanların ve öğrencilerin çevre konusunda eğitilmesi için gerekli faaliyetlerin düzenlenmesi.

  20. Çevre ile ilgili kulüplerin aktif hale getirilmesi

  20.1

  2019 yılına kadar çevre ile ilgili kulüplerin aktif hale getirilmesi.

 • GZFT Analizi (Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler)

  Güçlü yönler

  1.         Teknopark’ın yürütmüş olduğu projeler ve bu bağlamda geliştirilen “Üniversite-Sanayi İşbirliği ”ne yönelik çalışmalar,

  2.         Kaliteli tıp eğitimi ile nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulması, özellikle Üniversite hastanesinin çok farklı alanlarda (onkoloji, diyaliz, kalp, çocuk gibi) bölge hastanesi konumunda hizmet vermesi,

  3.         Kayseri’nin hayırseverlik potansiyelini harekete geçiren geçmişten gelen kurum kültürünün geliştirilerek devam ettirilme anlayışına sahip olunması,

  4.         Bilimsel yayın sıralamasında önde gelen üniversitelerarasında yer almasını sağlayan olumlu akademik iklimin bulunması,

  5.         Yeni kurulan araştırma merkezleri; bu merkezlere ait donanımlı fiziksel koşullar ve insan kaynakları yatırımları ile araştırmacı üniversite niteliğini kazanıyor olması,

  6.         AR-GE’ye yönelik akademik çalışmalara ve diğer faaliyetlere önem verilmesi,

  7.         TÜBİTAK’tan destek alan öğretim elemanı ve öğrenci projelerinin artarak devam etmesi

  8.         Tecrübeli ve nitelikli akademik ve idari personele sahip olması,

  9.         Akredite edilmiş birimlere sahip olması ile akreditasyon çalışmalarının diğer birimler için de yürütülüyor olması,

  10.      Son yıllarda birçok eğitim biriminin hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki eşdeğer eğitim birimleri ile işbirliği oluşturmasına yönelik çalışmalar yürüten Dış İlişkiler Birimi’nin bulunması,

  11.      Avrupa Üniversiteler Birliği’ne üye olunması,

  12.      Öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri için yurtdışındaki üniversitelerle iş birliği yapılması,

  13.      Bölge üniversiteleri ile protokol imzalanıp, işbirliğine gidilmesi,

  14.      Aktif çalışan bir öğrenci konseyinin varlığı ve ulusal düzeyde temsil ediliyor olması,

  15.      Huzurlu bir Üniversite ortamının bulunması,

  16.      Farklı alanlarda birçok akademik birime sahip olunması,

  17.      Üniversitenin Sağlık, Sosyal,  Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Eğitim Enstitüleri’nde geniş bir yelpazede lisansüstü eğitim veriliyor olması,

  18.      Üniversitede Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM)’in bulunması ve aktif bir şekilde çalışıyor olması,

  19.      İletişim Fakültesi ve Kayseri MYO öğrencilerinin uygulamalı öğrenim görebilmelerine imkân tanıyan televizyon, radyo, gazete gibi iletişim araçlarına sahip olması,

  20.      Üniversite kampüsü içerisinde nitelikli konaklama imkânı sunan Turizm Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı öğrenmelerine yönelik faaliyet gösteren Uygulama Oteli’nin bulunması,

  21.      Teori ile uygulamanın birleştirilebildiği uygulamaya dönük eğitimin birçok alanda verilebiliyor olması,

  22.      Hayırsever desteklerinin insan kaynaklarının yetiştirilmesine yönelik olarak da kullanılması,

  23.      Öğrencilere yönelik birçok sosyal, bilimsel, kültürel ve spor etkinliklerin düzenlenmesi,

  24.      Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yazılımları kendisi üreten bir bilgi işlem biriminin bulunması ve yeni teknolojilere kolay adaptasyon yeteneğinin olması,

  25.      Geniş ve etkin bir öğrenci kulüp yelpazesinin bulunması,

  26.      Yeni yatırımlar için geniş bir kampüs alanına sahip olunması, genişleme olanağının bulunması,

  27.      Yabancı Diller Yüksekokulu’nun bulunması ve bazı akademik birimlerin İngilizce hazırlık eğitiminin bu birim tarafından yürütülmesi,

  28.      Yeterli kütüphane ve bilgiye ulaşım kolaylığının bulunması,

  29.      Üniversite öğretim elemanlarının tamamının bilgisayarlarının olması ve istedikleri an bilgi teknolojilerine ulaşabilme ve kullanabilme imkânlarının bulunması,

  30.      Öğrenci yurtlarının Üniversite kampüsüne çok yakın olması,

  31.      Üniversite Vakfı’nın bulunması ve aktif çalışıyor olması,

  32.      Üniversite bünyesinde Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü’nün bulunması,

  33.      Üniversite kampüsünün şehre yakın olması ve şehrin birçok yerine ulaşım imkanının bulunması,

  34.      Yenilikçi, köklü ve kurumsallaşmış yönetim anlayışına sahip olunması,

  35.      Geleneksel ile modern anlayışı sentezleyebilen bir örgüt kültürüne sahip olunması.

  36.      Üniversite’nin kampüs içerisinde akademik ve idari personele yönelik lojman imkanının bulunması,

  37.      Üniversite kampüsü içerisinde anaokulu ve kreş hizmetinin sunulması,

  38.      Üniversite kampüsü içerisinde kapalı yüzme havuzu ve spor alanlarının bulunması,

  39.      Geniş yeşil alana sahip Üniversite kampüsünün bulunması

  40.      Yabancı uyruklu ve yurtdışında lisansüstü çalışma yapmış olan bilim adamlarının kullanımına yönelik “Bilim Sitesi”nin bulunması.

  41.      Üniversite kampüsü içerisinde Veteriner Fakültesi öğrencilerinin teorik olarak öğrendiklerini pratiğe aktarmalarına yardımcı olan ve aynı zamanda vatandaşlarımızın yetiştirdiği evcil hayvanlar ile hayvan severlerin ilgilendikleri yaban hayvanlarının hastalıklarının teşhis ve tedavi edildiği, koruyucu hekimliğin uygulandığı Eğitim-Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin bulunması.

   

  Zayıf yönler

  1.         Yabancı dil eğitiminde arzu edilen düzeye ulaşılamamış olması,

  2.         Mezunlarla olan ilişkilerin yetersiz olması,

  3.         Yabancı dil bilen idari personelin yetersiz olması,

  4.         İdari mekanizmadaki performans değerlendirme sisteminin yetersiz olması,

  5.         Üniversite birimlerinin paydaşlarıyla işbirliğinin yetersiz olması,

  6.         Üniversite kampüsü içerisinde çok amaçlı kültür, sanat ve kongre merkezinin inşaatını tamamlanmamış olması,

  7.         Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yetersiz olması,

  8.         Öğrencilere rehberlik yapacak psikolojik danışmanların sayısal olarak yetersiz olması,

  9.         Öğretim elemanı başına düşen ders yükünün fazla olması,

  10.      Üniversite içerisindeki farklı bilim alanları arasında işbirliği potansiyelinin bulunmasına rağmen bu potansiyelin yeterince değerlendirilememesi,

  11.      Ulusal ve uluslararası proje sayılarının istenilen düzeyde olmaması

  12.      Diğer üniversitelerle yeterince ortak proje çalışmaların yürütülememesi,

  13.      Öğrencilerin tercihlerinde Erciyes Üniversitesi’nin ilk sıralarda olmaması,

  14.      Araştırma projelerinden hayata geçirilenlerin sayısını azlığı,

  15.      Birimlerde bulunan teknik cihazların kullanımını sağlayacak yeterli sayıda teknik elemanın bulunmaması,

  16.      Sağlık hizmetlerini sunan halka açık birimler ile eğitim hizmetlerini veren eğitim birimlerinin fiziksel olarak ayrıştırılamaması sonucu oluşan araç ve insan trafiğinin yoğun olması,

  17.      Artan öğrenci sayısına cevap verecek fiziksel ve sosyal imkânların aynı oranda artırılamaması,

  18.      Akademik kadronun rekabet etme motivasyonunun beklenen düzeyde olmaması,

  19.      Kampüs içerisinde aydınlatma yönlendirme elemanlarının eksik olması,

  20.      Çevredeki kurum ve kuruluşlar ile yeterli düzeyde ilişkinin oluşturulamaması,

  21.      Akademik ve idari personele yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerin yeterli sayıda ve nitelikte olmaması,

  22.      Öğrenci ve personel yemekhanelerinde tercihli yemek verilememesi.

   

  Fırsatlar

  1.         Kayseri ilinin bir sanayi ve ticaret merkezi olması nedeniyle staj, mesleki gezi ve iş bulma imkânının bulunması,

  2.         Organize Sanayi Bölgeleri’nin bulunması, buradaki bazı şirketlerin uluslararası deneyime sahip markalaşmış şirketler olması,

  3.         Üniversite teknoparkta KOSGEB Teknoloji Merkezi’nin bulunması,

  4.         Kayseri ilinin karayolu ve havayolu ulaşımı açısından diğer Anadolu kentlerine göre avantajlı bir noktada bulunması,

  5.         Şehir merkezi ile Üniversite kampüsü arasında ulaşım kolaylığının bulunması,

  6.         Sivil Havacılık eğitimi açısından dış destek merkezlerinin bulunması,

  7.         Kayseri ilinin uluslararası havaalanına sahip olması,

  8.         Erciyes Dağı’nın kış turizmi ve dağcılık sporu açısından varlığı,

  9.         Hayırseverlerin Üniversiteye katkı ve desteğinin devam ediyor olması,

  10.      Kayseri ilinin sakin, kolay yaşanabilir ve huzurlu bir şehir olması,

  11.      Üniversite-Sanayi İşbirliği’ni sağlayacak ortamın bulunması,

  12.      Kredi Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurtlarının Üniversite kampüsüne yakın olması,

  13.      Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, SAN-TEZ, TÜBA gibi kurumların ve AB çerçeve programlarının araştırma projelerine ve bilimsel faaliyetlere daha fazla destek sağlaması,

  14.      Yakın çevrede başka bir üniversite hastanesinin olmaması,

  15.      Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Erciyes Master Planı’na çalışmaların hayata geçirilmemiş olması,

  16.      Erciyes Dağı, Sultan Sazlığı, Aladağlar gibi çok sayıda doğal ve tarihî değerler ile uluslararası öneme sahip Kayalık Kapadokya Bölgesi’ne yakın olması,

  17.      ERSEM tarafından verilen kurslara duyulan yerel ilginin olması,

  18.      Kayseri’de halkın genel olarak gelir düzeyinin yüksek olması,

  19.      Erciyes Üniversitesi dışında üç üniversitenin daha bulunması bunlar arasında işbirlikleri potansiyelinin bulunması.

   

   

  Tehditler

  1.         Bazı akademik birimlerde öğretim elemanlarının ders yükü fazlalığından araştırmaya imkân bulamaması,

  2.          İdari personel sıkıntısının bulunması,

  3.          İdari personel atamalarının Üniversite tarafından yapılmaması sonucunda işe uygun yeterli niteliğe sahip olan ve işinde süreklilik gösterecek eleman temin edilememesi,

  4.         Bütçe kullanımının kısıtlı olması, mali özerkliğin ve yeterli bütçe imkânının bulunmaması,

  5.         Diğer yükseköğretim kurumlarının faaliyete geçmesi ile hayırseverlerin yardımlarının bu kesime kayması, öğretim elemanı kaybının muhtemel olması,

  6.         AR-GE çalışmaları için Kayseri sanayisinden yeterli düzeyde desteğin alınamaması,

  7.         Kayseri’nin sosyal, coğrafi ve kültürel yapısı bakımından öğrenciler için metropol kentlere göre daha az çekici olması,

  8.         Üniversite sayısında artışa paralel olarak nitelikli öğrenci ve öğretim elemanlarının üniversiteye kabulü ve tutulması hususunda sorunlar,

  9.         Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde uygulanan performans sistemiyle ilgili mevzuatın öğretim üyelerini eğitim ve araştırma yapmak yerine hasta bakım hizmetlerine yönlendirmesi,

  10.      Türkiye’de Üniversitedeki öğretim elemanlarının maaşlarının yeterli düzeyde olmaması.

  11.      Öğrenci sayısına paralel akademik ve İdari personel sayısının artmaması.

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

  Erciyes Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Erciyes Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

http://www.erciyes.edu.tr/

Erciyes Üniversitesi, 38039, Melikgazi/KAYSERİ

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Erciyes Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü Başkanlığımıza iletebilirsiniz.

--------------------------------

Erciyes Üniversitesi stratejik plan eski Web sayfasına Buradan ulaşabilirsiniz

 

Duyurular

 

Erciyes Üniversitesi 2015 - 2019 Stratejik Planı

Stratejik Plan Çalışmaları