Page 7 - Erciyesi Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı
P. 7

ÜST                                       YÖNETİCİ


                                         SUNUŞU

         Erciyes Üniversitesi 44 yıla yaklaşan geçmişiyle ye- sürdürülebilir bir üniversitedir. Üniversitemiz kam-
         tiştirdiği öğrencileri, nitelikli araştırmacıları, köklü püsü yeşil kampüs çalışmalarıyla ülkemizin örnek
         Ar-Ge kültürü ve altyapısıyla bugün Türkiye’nin en kampüslerinden biri haline gelmiş, öğrenci ve men-
         önde gelen araştırma üniversiteleri arasında yer al- suplarına nezih bir kampüs ortamı sağlamaktadır.
         mayı başarmıştır.               Erciyes Üniversitesi küresel iklim değişikliği, enerji

         Erciyes Üniversitesi ülkemizdeki ve dünyadaki ge- ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve sürdürüle-
         lişmeleri yakından takip eden, kendisini sürekli ge- bilir ulaşımda şehrimize ve ülkemize üst düzeyde
         liştiren bir yapıya sahiptir. Bu bakış açısıyla, Üniver- katkı sağlamakta ve bu alanda önemli başarılara
         sitemiz, ülkemizin geleceğinin şekillenmesindeki  imza atmaktadır. Çevre bilinci konusunda küresel
         öneminin bilinci ve sorumluluğu anlayışıyla birçok  farkındalık yaratmayı amaçlayan UI GreenMetric
         alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Üniversi- 2021 sıralamasında Erciyes Üniversitesi, “Dünyanın
         temiz, Dünya üniversiteleri ile olan ilişkileri, ulusal  En Sürdürülebilir Çevre Dostu 100 Üniversitesi” ara-
         ve uluslararası alanda hazırlanan projeleri ve bu  sında yer alma başarısı göstermiştir.
         projelerin hayata geçirildiği modern araştırma mer- Kurumsal sistemini geliştiren ve Kağıtsız Üniversite
         kezlerine sahip olmasının yanında, üretilen bilim ve Yönetim Sistemi Projesiyle dijital dönüşümünü hız-
         teknolojinin hayata geçirilmesi yönünden sanayi landıran Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Ku-
         kuruluşları ile güçlü bağlara sahiptir.    rulu (YÖKAK) tarafından Türkiye’de yükseköğretim
         Erciyes Üniversitesi birçoğu akredite eğitim-öğre- alanında ilk kez uygulanan “Kurumsal Akreditasyon
         tim programlarıyla yetiştirdiği mezunlarıyla daha  Programı” kapsamında 5 yıl süreyle “tam akreditas-
         iyi bir geleceğin inşasına katkıda bulunurken, Ar-Ge  yon” almaya hak kazanmıştır.
         faaliyetleriyle yenilikçi bilgi ve teknoloji üretimin- Stratejik Yönetim anlayışını benimseyen Üniversi-
         deki öncü bir üniversite olma rolünü sürdürülebilir  temizin 2022-2026 Stratejik Planı, her bir tema için
         yapmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir. ilgili tüm akademik ve idari birimlerden oluşturulan

         Erciyes Üniversitesi iyi bir eğitim kurumu olma he- komisyonların katılımı ve yoğun çalışmalarıyla ha-
         definin yanında AR-GE politikalarını kararlılıkla uy- zırlanmış ve bir yol haritası olarak uygulamaya baş-
         gulayarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirle- layacaktır. Strateji Geliştirme Kurulu tarafından son
         nen 20 devlet, 3 vakıf üniversitesi arasında yüksek  şekli verilen hedef kartları Strateji Daire Başkan-
         düzey araştırma üniversitesi performansı gösteren  lığımız tarafından maliyetlendirilmiş ve bütçeleri
         üniversiteler kategorisine girmiş ve yeniden araştır- hazırlanmıştır. Hazırlanan planın etkin bir şekilde
         ma üniversitesi seçilmiştir.          uygulanabilmesi için büyük önem arz eden izleme
                                 ve değerlendirme süreçleri tanımlanmış, geliştiri-
         Erciyes Üniversitesi başarılı ve alanında lider birey- len yazılımla planın dijital ortamda izlenebilirliği
         ler yetiştiren araştırma ağırlıklı, yenilikçi ve toplu- sağlanmıştır.
         ma sağladığı hizmetlerle örnek bir yükseköğretim
         kurumu olarak ürettiği bilgi ve teknolojiyi topluma Stratejik Planın hazırlanması sürecinde emeklerini
         katkı olarak dönüştürmeye büyük önem vermek-  esirgemeyen, katkıları ile önemli görevler üstlenen
         tedir. Üniversitemiz COVID-19’a karşı geliştirdiği ve Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kuruluna, Stratejik
         acil kullanım onayı alan TURKOVAC aşısıyla, Yükse- Planlama Ekibine ve Stratejik Plan Tema Gruplarına
         köğretim Kurulu tarafından Üstün Başarı Ödülleri ve bu süreçte görev alan diğer kurullara, idari ve
         kapsamında "Topluma Hizmet Ödülü" ne layık gö- akademik personele katkılarından dolayı çok te-
         rülmüştür.                   şekkür ederim.
         Erciyes Üniversitesi sürdürülebilir kalkınma amaç- Erciyes Üniversitesi Stratejik Planının amaçlarına ve
         larını sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla ele hedeflerine başarıyla ulaşmasını temenni eder, Üni-
         alan topluma ve çevreye saygılı dünyada rol model versitemize hayırlı olmasını dilerim.


                                      Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ
                                                 REKTÖR
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12